Súdwest-Fryslân draagt 800.000 euro bij aan aanpassing kruispunt Bolsward-West

BOLSWARD - Súdwest-Fryslân wil 800.000 euro bijdragen aan de aanpassingen van het kruispunt Marnezijl, aan de westkant van Bolsward. Dankzij de financiële bijdrage van de gemeente kan de provincie Fryslân, die de regie heeft over de reconstructie, beginnen met de planvoorbereiding.

Het kruispunt met verkeerslichten voldoet niet meer. Vanwege de toegenomen verkeersdrukte is de veiligheid in het geding voor zowel fietsers en wandelaars als het gemotoriseerd verkeer. Ook de doorstroming laat te wensen over. ,,Aanpak van dit kruispunt staat in Bolsward dan ook al een tijdje hoog op de wensenlijst”, zegt wethouder Gea Wielinga, die erop rekent dat de gemeenteraad in maart akkoord gaat. De planologische voorbereidingen zullen nog wel de nodige tijd kosten.

Hoe het kruispunt er uit komt te zien, is nog geen uitgemaakte zaak. Er is al wel een aantal varianten opgesteld in samenwerking met een werkgroep, waarin Miljeu Wurkgroep Boalsert en toenmalige stadsbelang zitting hadden. Een rotonde zou een mogelijke oplossing zijn.

,,In Bolsward-West staat het nodige te gebeuren, bijvoorbeeld met de vestiging van de gemeentelijke buitendienst en de komst van een nieuw busstation aan de Twibaksdyk”, zegt wethouder Mark de Man van verkeer en vervoer. ,,En ook bij het bedrijf Hochwald Foods staat de tijd niet stil. De gevolgen hiervan voor de verkeersbewegingen hebben we recent in kaart gebracht. Die zijn het uitgangspunt bij de verdere uitwerking van het plan.”

Tegelijk met het kruispunt Twibaksdyk, Tjerkwerderweg en Harlingerstraat en een betere stroomlijning naar de N359 (Leeuwarden-Bolsward-Lemmer) wordt de weg naar Exmorra, aan de zuidkant van de snelweg A7, omgelegd. De totale kosten van de operatie zijn door de provincie begroot op 4,9 miljoen euro. ,,De verwachting is dat we eind 2020 of begin 2021 kunnen beginnen met de uitvoering”, zegt de wethouder.

Op de N359 staat de komende jaren nog meer te gebeuren. Zo worden de kruispunten ter hoogte van Bolsward-Noord, Burgwerd en Wommels-Noord ongelijkvloers gemaakt.