Zonne-energie en warmtegebruik in IJsselmeer mogelijk

FRIESLAND - In het IJsselmeergebied is ruimte voor zonne-energie en warmtegebruik. Naast de bestaande en geplande windmolens, is in dit gebied niet veel ruimte voor nieuwe windmolens. Dat staat in de energieverkenning IJsselmeergebied waarin de mogelijkheden voor duurzame energieproductie in het IJsselmeergebied zijn onderzocht.

De energieverkenning is in opdracht van de IJsselmeerprovincies uitgevoerd en wordt gebruikt om een regionale energiestrategie op te stellen. Deze verkenning geeft aan welke mogelijkheden en beperkingen er in dit gebied zijn.

De belangrijkste vraag waar de energieverkenning antwoord op geeft is in welke zones in het IJsselmeer ruimte is voor duurzame vormen van energieopwekking, -opslag en -infrastructuur. Daarbij is uitgebreid gekeken naar de kwaliteiten van het gebied en het huidige gebruik.

Kansrijke combinaties

In de energieverkenning is vooral gekeken naar bestaande technieken die (op korte termijn) economisch rendabel én direct beschikbaar zijn. Dit zijn bijvoorbeeld windturbines, zonnepanelen, geothermie en TEO (thermische energie uit oppervlaktewater). Verder is onderzocht waar energieproductie en andere functies elkaar kunnen versterken. Voorzitter van de Stuurgroep Energieverkenning IJsselmeergebied Sander de Rouwe: “Het IJsselmeer is geen gebied waar je zomaar energiekeuzes kan neerleggen. Een eerder rapport uit 2019 was te technisch. Daarom hebben wij als IJsselmeerprovincies opdracht te geven tot een energieverkenning die rekening houdt met ruimtelijke kwaliteit en samenhang met andere functies, zoals de natuurwaarden en toerisme.”

Bouwsteen

De energieverkenning kan door partijen worden gebruikt als bouwsteen voor het opstellen van de Regionale Energie Strategieën. In het Klimaatakkoord wordt afgesproken dat regionaal in 2019 een dergelijke strategie opgesteld wordt. Rondom het IJsselmeergebied zijn – inclusief de Randmeren - zeven regio’s die gebruik kunnen maken van deze verkenning. In het proces van de Regionale Energie Strategie (RES) zal worden bepaald of het IJsselmeergebied intensiever benut kan worden voor de energietransitie. De verkenning geeft aan welke mogelijkheden en welke beperkingen er zijn.

Ruimtelijke kwaliteit

Provincie Fryslân en de andere IJsselmeerprovincies Flevoland, Noord-Holland en Overijssel hebben het initiatief genomen om de verkenning uit te voeren vanwege de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Daarbij hebben zij de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat intensief betrokken. De nationale energieopgave en de uitgangspunten en principes uit de Agenda IJsselmeergebied 2050 vormden de basis voor de verkenning. Deze agenda is een visie op de ontwikkeling van het gebied in 2050. 60 organisaties die werkzaam zijn in het gebied hebben de Agenda in 2018 ondertekend.