Súdwest-Fryslân zet vervolgstappen na woononderzoek

REGIO - De gemeente Súdwest-Fryslân heeft de afgelopen maanden door Onderzoeksbureau Companen laten onderzoeken of de woningvoorraad in de gemeente aansluit op de huidige woonbehoefte en de veranderende vraag in de toekomst, door bijvoorbeeld vergrijzing en krimp.

De resultaten daarvan zijn nu binnen en openbaar gemaakt. Het onderzoeksrapport van Companen werd op 5 februari vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Lees ook: Wonen in Bolsward: wat is nodig, wat is wenselijk en wat is mogelijk?

De voorlopige onderzoeksresultaten werden eind 2018 aan de inwoners gepresenteerd tijdens zes informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten konden de inwoners ook hun woonwensen en - behoeftes kenbaar maken. Deze waardevolle informatie én de verslagen die van de bijeenkomsten zijn gemaakt, zijn in het definitieve rapport verwerkt. Het rapport staat op www.woneninsudwestfryslan.nl.

Presentatie aan commissie DSO

Op 20 februari presenteert Onderzoeksbureau Companen het rapport aan de commissie DSO (Doarp, Stêd en Omkriten).

De gemeente gaat het woonbeleid verder vormgeven door het opstellen van een ambitiedocument. De informatie die tijdens de inwonersavonden is opgehaald neemt de gemeente hier ook in op. Met het ambitiedocument stelt de gemeente het zogeheten afwegingskader voor woningbouw op. Het afwegingskader is een middel om (nieuwe) woonplannen te toetsen.

Besluitvorming

Het streven is om het ambitiedocument en het afwegingskader begin april te bespreken in het college van burgemeester en wethouders. Op 9 mei worden deze documenten aan de raad voorgelegd.