Memmesiel in Workum

Workum - Het stuk Memmesiel wordt 8 november opgevoerd in de Klameare in Workum om 15.00 uur. De entree is 5,00 per persoon inclusief  drankje

Fjouwer froulju yn de finzenis.  Misdiedigers binne it. Lang straft. Se sitte der net foar wat kattekwea. Misdiedigers binne mear dan allinnich mar it gruwelike delikt dat se pleegt ha. Oer dat delikt ha se it ek net. It is mear de memmesiel dy’t harren by de strot hat en ek it publyk yn de tang hâlde sil. Der binne oangrypende sênes by. Memmen yn de finzenis. De memmen dy’t se sear dien ha. De memmen dy’t se mist ha yn harren libben of de memmen dy’t altiid klear stien ha. Oer skuld en skamte nei alle memmen dy fertriet ha om harren dochters. In het stuk wordt niet alleen de harde sfeer in het gevangeniswezen gevoeld. Het gaat over veel meer. Het gaat over beelden en vooroordelen. Over onderstromen zoals schaamte, verdriet, angst en pijn. E