Hoe maken we Friesland drempelvrij?

SNEEK - Friesland, een provincie waar woningen, openbare ruimtes, accommodaties, de arbeidsmarkt en activiteiten toegankelijk en geschikt zijn voor iedereen, waar iedereen die drempels ervaart, meedoet aan activiteiten bij (sport-) verenigingen en in wijken en buurten. Een toegankelijke en gastvrije Friese samenleving voor iedereen: daar staat de initiatiefgroep Netwerk InclusieF voor.

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedere burger zonder belemmeringen mee kan doen. Er wordt nu voornamelijk beleid gemaakt voor de ‘gemiddelde’ burger, gezond en wel, zonder rekening te houden met mensen die uitzondering op de regel zijn. In totaal heeft één op de vijf Nederlanders in meer of mindere mate een handicap of beperking. De afhankelijkheid van een rollator valt hier onder, maar ook mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking, voor wie de weg vaak onnodig moeilijk wordt gemaakt.   Beïnvloeden Met ieder een eigen achterban (van sportverenigingen, patiëntenorganisaties tot uitkeringsgerechtigden) omvatten de initiatiefnemers een brede groep van mensen die zich nu vaak belemmerd voelt in het vrij gebruikmaken van voorzieningen in de samenleving. De organisaties achter InclusieF slaan de handen in één om meer beïnvloedingskracht te ontwikkelen.   Het netwerk Het Netwerk InclusieF (inclusie in Fryslân) wil met overheid, politiek, instellingen en bedrijfsleven vaststellen waar zich belemmeringen voordoen, wat er nodig is om ze op te heffen en de beleidsmakers committeren aan een doeltreffende aanpak. Dat gaat zij doen in de vorm van regionale bijeenkomsten waar mensen vanuit verschillende invalshoeken elkaar spreken, aan het denken zetten en tot daden aanzetten.   Het Netwerk InclusieF wordt op dit moment gevormd door Zorgbelang Fryslân, MEE Friesland, Sport Fryslân, Tûmba, Fsu (Fries samenwerkingsverband uitkeringsgerechtigden) en de Coalitie voor Inclusie. Organisaties die zich voor hetzelfde thema inspannen worden van harte uitgenodigd mee te doen.