Toanielferiening Surprise spilet 'Heit Wêze'

Witmarsum - Toanielferiening Surprise fan Wytmarsum spilet sneon 7 februari om 20.00 oere it stik Heit Wêze yn de grutte seal fan de Gekroonde Roskam. Op sneintemiddei om 16.00 oere is der in twadde foarstelling.

Het origineel is onder de titels Vaders geschreven door van Haye van der Heyden, de vertaling is gemaakt door Jikke de Haan. Wat doch je as je heit der noait foar je west hat en op syn alde dei deasiik op 'e stoepe stiet…..moat je der dan wol foar him wêze? Daniël hat in iepen houlik mei Lara. Syn lêste ferovering hyt Anoek: in jonge frije flinter. Dan ferskynt Daniël syn âlde heit, ea in frouljusgek, mar no slim siik. Daniël is oanklaud mei syn heit, dy't flink wat krityk op syn dwaan en litten hat, mar ek mei syn jonge Anoek, dy't it under de bedriuwen troch oanleit mei in Spanjoal en in Poal. En Lara, net bliid mei it frije houlikslibben, stiet derby en sjocht dernei…   Het is een prachtige tragikomedie over vaders en zonen, het vrije huwelijk, relaties, kinderwens, zorgplicht en ouderliefde.Geweldige ingrediënten voor een heerlijk ontspannend avondje uit. Onder regie van Rieneke de Haan, brengen spelers Menno de Vries, Henriette van der Vlugt, Jantina Fokkema en Jan van der Tol sr. de personages uit Heit Wêze tot leven. De entree voor de voorstelling is €8,50 per persoon. Twijfel niet en kom!