Bolswarder zaken….(373)

Bolsward - We vervolgen onze wandeling door het oude Bolsward op de Appelmarkt. De stadsgidsen Jan Keuvelaar en Peter Mulder staan stil bij de verschillende panden en stellen u voor aan de eigenaren en bewoners door de eeuwen heen.

  Appelmarkt 16 (Jensen family shop) Op 17 maart 1910 werd in de vergadering van het bestuur van de afdeling „Bolsward" van de Ned. Bond voor Lichamelijke Opvoeding de heer C. W. Eisma tot penningmeester gekozen. Verder werd een commissie voor het terrein in het leven geroepen waarvan Eisma ook deel ging uitmaken. Zij die terrein wensten te gebruiken voor kaatsspel, voetbalspel, cricket, lawn-tennis, gymnastiekuitvoering, feesten of andere doeleinden, konden zich vervoegen bij de terreincommissie, zo staat te lezen in de Leeuwarder Courant van 19 maart.   “Onordelijke kinderen wordt tijdelijk of voor altoos de toegang tot de speelterreinen ontzegd, wat stellig gebeurt bij vernieling of opzettelijke beschadiging van gebouwen of toestellen”. Zo lezen wij verder. “Het doel is en blijft lichamelijke opvoeding te bevorderen, samenwerking te zoeken met reeds bestaande verenigingen of bonden op dit gebied; naar vermogen voor een en ander steun te verlenen en daarbij een gepaste orde te handhaven.” Op dinsdag 30 augustus 1910 werd ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de kaatsvereniging een wedstrijd (vrije formatie) georganiseerd. Voor de meeste bovenslagen in één partij was een verguld-zilveren medaille uitgeloofd door de heer C. W. Eisma te Bolsward. Deze medaille werd gewonnen door P. W. Kooistra van Leeuwarden, die 5 keer in één partij de boven wist te passeren, hij maakte deel uit van het winnend partuur en werd tot koning uitgeroepen. Tot voorzitter van de beheerscommissie van de weg Bolsward-Harlingen was C.W.Eisma te Bolsward benoemd zo lezen wij in de Leeuwarder Courant van 3 november 1910. Op 1 augustus 1911 werd in verband met de periodieke aftreding van acht volmachten van het waterschap “Wonseradeels Zuiderzeedijken” een verkiezing gehouden. C.W. Eisma behaalde het hoogste aantal stemmen en werd net als zijn mede-bestuurders weer voor een nieuwe termijn gekozen. In september van dat jaar werd Eisma, samen met R.J. Vos, ook afkomstig van Bolsward, op het raadhuis van de gemeente Zuid-Scharwoude gehuldigd vanwege het 25-jarig bestuurslidmaatschap van de Nederlandse Kolfbond. Eisma trad ook op als penningmeester van de vereniging voor “Ambachtstekenonderwijs”. Die vereniging kreeg de inkomsten van het Sint Anthony Gasthuis, de gemeente en van plaatselijke donateurs. In de Leeuwarder Courant van 12 januari bood eigenaar C.W. Eisma het in 1900 te Sneek gebouwde winkelhuis met vrije steeg aan de Peperstraat uit de hand te koop of te huur aan. Zijlstra dreef in dit pand zijn kruidenierszaak. Het geheel bevatte: “ruime winkel, bergplaatsen; verdieping 4 kamers en keuken; boven 4 slaapkamers met ruime zolder; 2 regenbakken.” Een groot deel van de koopsom kon als hypotheek tegen een rente van 4½ % worden verstrekt. Op 26 april 1912 stond het volgende in de Leeuwarder Courant: “SPELLEIDERSCURSUS TE BOLSWARD. ONDERWIJZERS en ONDERWIJZERESSEN van openbare zowel als van bijzondere scholen alsmede LEERLINGEN van de hoogste klasse van kweek- en normaalscholen (voornamelijk in het arrondissement Bolsward en omliggende plaatsen) die wensen deel te nemen aan bovengenoemde CURSUS, uitgaande van de Ned. Bond voor Lichamelijke Opvoeding, kunnen zich aanmelden bij c. q. uitvoerige inlichtingen ontvangen van laatst ondergetekende. De deelname is gratis; zo nodig worden reiskosten vergoed. Het plaatselijk comité: C. A. ZELVELDER, districts-schoolopziener, Sneek, erevoorzitter; Ds. O. NOREL, ass.-schoolopziener, Wons, voorzitter. C. W. EISMA, Bolsward, penningmeester; M. OBERMAN, burgemeester.“ (wordt vervolgd).   Wilt u reageren op Bolswarder Zaken: Peter Mulder, It Heech 7, 9035 AD Dronrijp, 0517-233214 of 06-34015075 (mulder.dronrijp@upcmail.nl).   Onderschrift foto: Gymnastiekuitvoering op het Oordje.