Reidmarroute belangrijk voor Bolsward

Bolsward - In een brief aan de leden van de gemeenteraad Súdwest-Fryslân benadrukken Bolsward Promotion, Bedrijvenvereniging Bolsward en Stadsbelang Bolsward het belang van de Reidmarroute die de stad met onder andere het vaargebied rond Heeg verbindt.

,,Opening van de Reidmarroute is belangrijk voor de toekomstige positionering van Bolsward als toeristische trekpleister. Om Bolsward daadwerkelijk een knooppunt van de kleine recreatievaart te laten zijn, is de verbinding met het merengebied rond Heeg een kans, die met beide handen gegrepen moet worden", schrijven de drie voorzitters van genoemde partijen. De briefschrijvers wijzen er verder op dat in recent gevoerde verkennende gesprekken tussen de gemeente met inwoners en bedrijfsleven uit Bolsward om tot een toekomstvisie voor de stad te komen, blijkt dat Bolsward uit kan groeien tot een provinciaal fenomeen op het gebied van cultuurtoerisme, wandel-/fietstoerisme en de kleine watersport. Ook wordt gewezen op het Bolswarder overleg met Leeuwarden Europees Culturele Hoofdstad 2018 en Merk Fryslân om de komende jaren samen op te trekken en vooral de verbinding te maken tussen stad en platteland. ,,Verdere opwaardering en uitbreiding van wandel-, fiets- en vaarroutes is hierbij van essentieel belang. De 625.000 euro, die SWF voor opening van de Reidmarroute wil uittrekken, zal in dit licht snel terug verdiend zijn", stellen de Bolswarder ondernemers. Op 19 februari besluit de gemeenteraad van SWF over het voorstel van college van B&W om 625.000 euro beschikbaar te stellen voor realisatie van de Reidmarroute.