Bolswarder zaken….(370)

Bolsward - We vervolgen onze wandeling door het oude Bolsward op de Appelmarkt. De stadsgidsen Jan Keuvelaar en Peter Mulder staan stil bij de verschillende panden en stellen u voor aan de eigenaren en bewoners door de eeuwen heen.

  Appelmarkt 16 (Jensen family shop) Een volgende zaak waar Eisma zich mee bemoeide, was de dienstregeling van de trams. Een zaak van alle tijden. Ook toen was er geen goede aansluiting op de treinen. Een commissie werd afgevaardigd om een en ander met de heer Harmelink, de directeur van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij te bespreken. De bestaande dienstregeling bleef gehandhaafd, maar er werd een vijftal extra trams ingelegd, waardoor aan een groot aantal bezwaren tegemoet gekomen werd. In een volgend optreden komen we de heer C.W. Eisma  tegen als voorzitter van de afdeling Bolsward van de schippersvereniging „Schuttevaer". Al jaren was er door schippers geklaagd over de toestand waarin de Lollumervaart, die uitkomt op de Bolwarder-Harlinger zeilvaart, zich bevond.  Die vaart zat vol bagger en zo ondiep dat kleine vaartuigen er geen gebruik meer van konden maken. Bij de gemeenteraad van Bolsward werd aangedrongen op verbetering van deze situatie. In de Leeuwarder Courant van 4 december 1903 stond de mededeling van de hand van de rentmeester van het Weeshuis, de heer C.W. Eisma, dat de huur van de kleine zathe met landerijen op het Oortje te Bolsward was gegund aan de heer R.I. IJkema te Mantgum. Op 1 februari 1906 kwam de vereniging ter bevordering van „Handel en Nijverheid" bijeen. In de laatste vergadering van het vorige jaar bedankte de heer C. W. Eisma als bestuurslid. In zijn plaats werd toen benoemd de heer H. Eisma. Men wenste echter niet te vergeten het vele goede, dat door de heer C. W. Eisma voor de vereniging was gedaan. En daarom werd in deze eerste vergadering van 1906 met grote dankbaarheid melding gemaakt van de uitnemende wijze waarop de heer Eisma 25 jaar lang het voorzitterschap van de vereniging had bekleed. Nadat ZEd. hulde en lof was gebracht voor alles wat door hem was gedaan voor de bloei en de ontwikkeling van Handel en Nijverheid in het algemeen en van die van Bolsward in het bijzonder, besloot de vergadering , onder welverdiend applaus, bij acclamatie de heer Eisma te benoemen tot erelid der vereniging. Die onderscheiding was ten zeerste verdiend. In het voorjaar van 1906 werd de provincie Zeeland door watersnood getroffen. Landelijk werden er comités in het leven geroepen om geld in te zamelen ter leniging van de grote ellende veroorzaakt door de overstromingen. Ook in Bolsward kwam er zo’n comité tot stand.  Leden waren naast de burgemeester en de wethouders, waaronder uiteraard de heer Eisma, twee notarissen, drie  predikanten, de pastoor, de kantonrechter, de gemeenteontvanger, de ontvanger der registratie en domeinen, een arts en een uitgever. Dat het optreden in de politiek eindig was, ondervond Eisma bij de herverkiezing voor de gemeenteraad in juli 1907. Er vond een herstemming voor twee leden van de raad plaats, er was toen nog geen sprake van algemeen kiesrecht. Er waren drie kandidaten namens de liberalen, waarvan twee nieuw en een sociaaldemocraat. Eisma eindigde als derde en verloor daardoor zijn zetel in de raad en ook zijn functie van wethouder. J. Rosier werd als eerste sociaaldemocraat gekozen. De krant “Het Volk”, dagblad voor de arbeiderspartij deed verslag: “Het onmogelijke is mogelijk gebleken. We hebben in Bolsward, waar tot voor een paar jaar geen zweem van een organisatie bestond, een der onzen: in den Raad gebracht. “ (Wordt vervolgd.)   Wilt u reageren op Bolswarder Zaken: Peter Mulder, It Heech 7, 9035 AD Dronrijp, 0517-233214 of 06-34015075 (mulder.dronrijp@upcmail.nl).   Onderschrift foto: De tram in Bolsward. (NTM= Nederlandsche Tramweg Maatschappij)