Bolswarder zaken….(374)

Bolsward - We vervolgen onze wandeling door het oude Bolsward op de Appelmarkt. De stadsgidsen Jan Keuvelaar en Peter Mulder staan stil bij de verschillende panden en stellen u voor aan de eigenaren en bewoners door de eeuwen heen.

  Appelmarkt 16 (Jensen family shop) Eisma investeerde ook in de drukkerij die door zijn zoon Willem in Leeuwarden werd gedreven. In mei 1912 vond onder architectuur van de heer J. Vonk de aanbesteding plaats van de verbouw van het perceel Tuinen 66/ Oosterkade 4. In de Leeuwarder Courant van 3 juni 1912 stond een advertentie waaruit bleek dat een Hinderwetvergunning was verleend aan de heer C.W. Eisma te Bolsward voor het plaatsen van elektromotoren voor het in beweging brengen van verschillende drukpersen in de drukkerij. Op 21 januari 1913 stond in “Het nieuws van de dag: kleine courant” het volgende: Op de Algemene Begraafplaats te Bolsward is vrijdag ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Schippersvereniging „Schuttevaer", op verzoek van het hoofdbestuur, door de heer C. W. Eisma, als voorzitter van de afdeling Bolsward, een fraaie krans gelegd op het grafmonument van de heer Willem Uilkes de Jong, die gedurende een reeks van jaren voorzitter van de vereniging is geweest. Daarbij werd gewezen op de grote verdiensten van de overledene als eenvoudig mens en als ervaren zeeman. De plechtigheid werd bijgewoond door familie van de overledene, alsmede door leden van de afdeling en belangstellenden.” Op Pinkstermaandag werd er door de Nederlandse Kaatsbond op het sportterrein weer een kaatspartij gehouden. Door de heer Eisma was wederom een zilveren medaille beschikbaar gesteld. In september 1813 werd Nederland verlost van de Franse overheersing. De 100-jarige herdenking leverde Bolsward het Julianapark op met steun van het weeshuis. Dat weeshuis verdubbelde ooit zijn gymnastieklokaal. Ter gelegenheid daarvan werd in dit vergrote lokaal feest gevierd. De heer C. W. Eisma, als rentmeester-voogd, heette allen hartelijk welkom en bracht in herinnering, dat het juist 50 jaar geleden  was dat het gebouw werd gesticht. Hij bracht hulde aan die stichters en aan den heer Sutherland Rooyaards, gymnastiekonderwijzer, door wiens ijver en belangstelling weesvoogden vooral werden aangespoord tot vergroting van het lokaal. Door de laatste werd namens alle turners een beeld van de pedagoog Pestalozzi aan het weeshuisbestuur aangeboden. De voorzitter van het Ned. Gymn. Verbond bood de heer C. W. Eisma een erespeld aan. Als voorzitter van de plaatselijk  afdeling van de vereniging “Schuttevaer” had Eisma de gemeente verzocht stoppalen te plaatsen bij de bruggen “de IJmswoldertille” en bij “de Hollanderzet” ter voorkoming van ongelukken bij harde wind en sterke stroom. In de raadsvergadering  van 9 oktober werd besloten om ƒ 100,00 ter beschikking te stellen voor het plaatsen van een paal aan weerskanten van elke brug. In de eerste helft van 1915 komen we Eisma nog tegen in twee advertenties als voorzitter van de commissie van beheer van de weg Bolsward-Harlingen. Er werd een nieuwe secretaris-ontvanger gezocht en onder Witmarsum,  Arum en Kimswerd diende totaal bijna drie kilometer verharding te worden vervangen. De aanbesteding vond op 31 maart plaats. Op 16 juni 1915 in de Leeuwarder Courant stond het volgende bericht: “Bange geruchten deden reeds enige tijd de ronde, werden soms weer meer of minder beslist tegengesproken, om daarna vaster omlijnd weer op te treden. Tot ons helaas gistermiddag zo schrijft onze correspondent te Bolsward, de droeve tijding bereikte, dat de heer C. W. Eisma, gedurende een tijdperk van bijna 33 jaren, met een kleine onderbreking, lid van de raad onzer gemeente, waarvan geruime tijd wethouder, in de ouderdom van ruim 72 jaren te Arnhem was overleden.” (wordt vervolgd).   Wilt u reageren op Bolswarder Zaken: Peter Mulder, It Heech 7, 9035 AD Dronrijp, 0517-233214 of 06-34015075 (mulder.dronrijp@upcmail.nl).   Onderschrift foto: Ingang van Het Julianapark.