Jeugdfederatiekaatsen

Bolsward - Zaterdag 17 mei kaatste de jeugd van de Federaties Wûnseradiel-Bolsward-Workum en Sneek e.o. in Zurich. Er waren 75 deelnemers en het kleine veld was drukbezet.

Uitslagen Welpen Winnaarsronde 1e prijs: Nick Visser, Witmarsum Bauke Pieter Dijkstra, Arum 2e prijs: Menno Johnson, Kimswerd Hilde Stremler, Exmorra 3e prijs: Joop Groenveld, Bolsward Judith Cuperus, Nijland Herkansingsronde 1e prijs: Eline van Dijkhuizen, Nijland Thijmen de Groot, Kimswerd 2e prijs: Rinnert Tolsma, Arum Inge Blanke, Bolsward Pupillen meisjes Winnaarsronde 1e prijs: Chantal de Witte, Makkum Emma Lok, Bolsward 2e prijs: Lieke van Loon, Makkum Gonnie Schilstra, Lollum 3e prijs: Esther Cuperus, Nijland Marije Kuperus, Bolsward Herkansingsronde 1e prijs: Evelien Boonstra, Hichtum Gerda Lycklama à Nijeholt, It Heidenskip 2e prijs: Mirna Feenstra, Bolsward Klaske Rijpma, Harlingen Pupillen jongens Winnaarsronde 1e prijs: Marten Leijenaar, Exmorra Tieme Tolsma, Arum 2e prijs: Jari Visser, Witmarsum Gosse Pieter Reitsma, Pingjum 3e prijs: Jarno Feenstra, Exmorra Thom Oostenveld, Gaast Herkansingsronde 1e prijs: Dietmer Kuperus, Bolsward Jacco Tolsma, Exmorra 2e prijs: Yoram Elzinga, Bolsward Jildert Wijbenga, Arum Schoolmeisjes Winaarsronde 1e prijs: Linde Gietema, Workum Nynke Groenveld, Bolsward 2e prijs: Indy Tuinier, Makkum Iris Cuperus, Nijland Herkansingsronde 1e prijs: Foekje Nynke Terluin, Exmorra Rianne Stremler, Exmorra Schooljongens 1e prijs: Martijn Wiersma, Kimswerd Tsjamke de Witte, Pingjum 2e prijs: Jorrit Tolsma, Arum Jorret de Breejen, Arum   Op de foto de prijswinnaars bij de welpen