Mogelijkheid om te reageren op plannen Vismigratierivier

Bolsward - De plannen voor de toekomstige Vismigratierivier bij de Afsluitdijk liggen vanaf 22 juni tot en met 2 augustus 2015 ter inzage. Een ieder kan zijn of haar zienswijze op de plannen geven.

  Om de Vismigratierivier mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. In dit geval een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het ontwerp van dit plan en bijbehorende onderbouwende stukken en vergunningen liggen vanaf maandag 22 juni ter inzage. Particulieren en organisaties kunnen hierop reageren. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van het PIP. Een Nota van Antwoord geeft toelichting in hoeverre de zienswijzen hebben ge­leid tot een wijziging in de ontwerpbesluiten.   De Afsluitdijk vormt een barrière voor vissen. Met de aanleg van de Vismigratierivier wordt de ecologische verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer herstelt. De Afsluitdijk gaat weer open voor vissen waardoor hun paaigronden weer bereikbaar zijn. Na het afronden van de planologische procedures worden de plannen verder uitgewerkt tot een detailontwerp. Daarna volgt een periode waarin het werk wordt aanbesteed en gegund. De aanleg is gepland vanaf 2017. Deze planning hangt samen met de planning van Rijkswaterstaat, die aan de slag gaat om de Afsluitdijk te versterken.   Het Rijk werkt aan de versterking van de Afsluitdijk en het vergroten van de water afvoercapaciteit. Tegelijkertijd werken regionale partijen, samenwerkend als De Nieuwe Afsluitdijk, aan het realiseren van diverse duurzame ambities voor de Afsluitdijk. De Vismigratierivier is hier één van. Meer informatie over de regionale ambities, zie www.deafsluitdijk.nl