Drie nominaties Gysbert Japicxprijs

Bolsward - Einum (2012) van Froon Akker (pseudonym fan Koos Tiemersma), In kop as in almenak (2013) van Elske Hindriks en Littenser Merke (2013) van Ale S. van Zandbergen zijn genomineerd voor de Gysbert Japicxpriis 2015, de literaire prijs van de Provincie Fryslân.

Einum biedt een filmische kijk op het leven in een plattelandsgemeenschap van nu. De verteller laat ons kennismaken met de kleurrijke bewoners in een uithoek van een krimpregio in het noordelijk kustgebied. In elk hoofdstuk zien we het dorp Einum uit het perspectief van een volgend personage, waarmee de langs elkaar heen en met elkaar beleefde verhalen in elkaar worden vervlochten. De schrijver houdt de gang erin door zijn bijzondere vernieuwende vertelstijl. Met humor en tevens met oog voor tragiek heeft hij een waarachtig boek geschreven over het moderne Fryslân. In kop as in almanak is een sociale familiegeschiedenis over het vrijwel vergeten beroep van beurtschipper. Wars van valse romantiek of nostalgie toont de roman maatschappelijke veranderingen, springend door de tijd, waarbij er steeds meer gefocust wordt op het heden. De verteller is daarbij de verbindende factor met het onderzoek naar de mogelijkheden maar vooral de onmogelijkheden om greep te krijgen op het verleden. Ook het schrijfproces zelf is daarmee een onderwerp in dit boek. Littenser Merke geeft twee prachtige verhalen over het dorp Littens, samengebracht in een hechte compositie. In het ene gaat het om een dominee uit het negentiende-eeuwse dorp, die zo met zijn geloof bezig is, dat hij niets merkt van de verlangens van zijn vrouw. Maar de auteur schrijft ook zeer overtuigend over de jeugdjaren van een gevoelige jongen meer dan honderd jaar later. In beide verhalen worden de (veranderende) omstandigheden in de dorpsgemeenschap met groot gevoel voor detail beschreven. De Provincie Fryslân reikt de Gysbert Japicxpriis om de twee jaar uit, de ene keer voor proza, de andere voor poëzie. Dit jaar betreft het literair proza, verschenen in de jaren 2011-2014. In totaal werden in de genoemde periode meer dan 130 oorspronklijke Friestalige prozatitels gepubliceerd, inclusief niet-literair werk. Begin maart maakte de adviescommissie, zoals de jury officiëel heet, al een longlist met 12 titels bekend. De adviescommissie bestaat uit Marga Waanders (voorzitter, neerlandica en burgemeester van Dongeradeel), Yvonne Dijkstra (voormalig literair recensent bij het Friesch Dagblad, docent communicatie aan de Hanze Hogeschool in Groningen), Kester Freriks (romanschrijver, dichter, essayist en geregeld tijdelijk inwoner van Fryslân), André Looijenga (schrijver, classicus en redacteur van literair tijdschrift Ensafh) en Doeke Sijens (schrijver, literair recensent bij de Leeuwarder Courant en hoofd Openbarie Bibliotheek Groningen).