PvdA roept college op motie ‘Nee tegen schaliegas’ te ondersteunen

Sneek - Middels een brief roept de fractie van de PvdA Súdwest-Súdwest-Fryslân het college van B&W op om de motie ‘Nee tegen Schaliegas’ te steunen. De gezamenlijke motie van de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder wordt dinsdag 2 juni of woensdag 3 juni ingediend tijdens het Jaarcongres van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) in Den Haag.

Boven genoemde gemeenten hebben het voortouw genomen omdat minister Kamp vooralsnog zijn oog heeft laten vallen op deze gemeenten voor beoogde boorlocaties. Wanneer de besluitvorming echter doorgaat, dan is het zeker mogelijk, dat ook veel andere gemeenten waaronder Súdwest-Fryslân zich in de toekomst geconfronteerd zien met de gevolgen van schaliegaswinning. In de hele maatschappij is een groeiende weerstand tegen schaliegas waarneembaar. Een ruime meerderheid van de Nederlandse gemeenten verklaarde zich tot op heden schaliegasvrij. De meeste provincies deden dit ook. Desondanks heeft de rijksoverheid nog geen definitief besluit genomen over schaliegas en lopen alle (juridische) procedures gewoon door. De gemeenten hebben een belangrijke rol in het behartigen van de belangen van de inwoners en bedrijven. In de besluitvorming over mogelijke schaliegaswinning is de rol van de gemeenten essentieel. Met deze motie willen bovengenoemde gemeenten de regering en de Tweede en Eerste Kamer laten weten dat de gemeenten deze vorm van energiewinning niet willen. De fractie van de PvdA Súdwest-Frysân sluit zich hier graag bij aan, aldus fractielid Tonny de Vries. Vandaar onze dringende oproep aan het college de motie tegen proefboringen naar winning van schaliegas te ondersteunen in de aanstaande VNG vergadering.