Littenseradiel schrijft zwarte cijfers in programmabegroting

Wommels - Het college van B&W biedt de gemeenteraad van Littenseradiel een sluitende meerjarenbegroting aan.

Het saldo komt in 2016 uit op € 139.000 positief, terwijl 2017 uitkomt op € 101.000 positief. Daarnaast is er ruimte gevonden om een aantal wensen te honoreren. Het college is tevreden met deze begroting maar blijft behoedzaam voor nieuwe ontwikkelingen die op de begroting kunnen drukken. Ruimte voor wensen In de begroting voor de komende jaren is ruimte gevonden om een aantal wensen te honoreren. Zo wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om een voetpad aan te leggen naast de drukke Sibadawei in Easterin en zal in 2017 met de verbreding van de Van Sminialeane tussen Wommels en Easterein worden begonnen. Door het zware landbouwverkeer worden er vaak grote gaten in de bermen gereden. Het college stelt voor om geld vrij te maken om dit probleem structureel aan te pakken. Uit de Algemene Bedrijfsreserve wordt voor de verbouwing van de dorpshuizen van Bears en Itens in totaal € 123.000 beschikbaar gesteld. Tevreden maar ook voorzichtig Wethouder Bram Bonnema zegt tevreden te zijn met deze begroting, maar geeft ook aan behoedzaam te willen omgaan met de positieve saldi. Zo zijn er nog te weinig cijfers over het Sociaal Domein en mogelijk moet er ook geld worden gereserveerd voor zaken als vrijkomende schoolgebouwen en de vluchtelingenproblematiek. Meerjarenbegroting tot en met 2019 De gemeente is verplicht elk jaar een meerjarenbegroting te presenteren, met een looptijd van vier jaar, waarvan het laatste jaar in elk geval sluitend is. Dat geldt ook voor gemeenten die het voornemen hebben om te herindelen. Dat betekent dat de begroting van Littenseradiel ook nog gaat over 2018 en 2019. Volgens wethouder Bonnema wordt er zo voor gezorgd dat de gemeente financieel gezond is op het moment van herindelen. Behandeling in de raad De raad behandelt de begroting in het Rûntepetear op maandag 26 oktober en daarna in de raadsvergadering van maandag 9 november.