Herindelingsontwerp voor drie herindelingen ter inzage

Wommels -  De gemeenteraden van het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân hebben op 12 en 16 november het herindelingsontwerp vastgesteld.

Dat is het document waarin wordt voorgesteld om te herindelen per 1 januari 2018. Dit herindelingsontwerp ligt nu acht weken ter inzage. Inwoners en belanghebbenden kunnen in deze periode een zienswijze indienen. Indienen zienswijzen bij de eigen gemeente Vanaf dinsdag 17 november tot en met maandag 11 januari ligt het herindelingsontwerp ter inzage, zowel in de zeven gemeentehuizen als digitaal op www.herindeling2018.frl en www.weryndieling2018.nl. Iedereen die dat wil, kan bij de eigen gemeente een zienswijze indienen. De gemeenteraden betrekken de zienswijzen bij het definitieve herindelingsvoorstel: het herindelingsadvies. Het herindelingsadvies wordt in april 2016 in de zeven raden vastgesteld en daarna naar Provincie Fryslân gestuurd. Eén herindelingsontwerp voor drie herindelingen Per 1 januari 2018 vinden er drie herindelingen plaats. Deze herindelingen zijn met elkaar verbonden via de gemeente Littenseradiel. Deze gemeente splitst namelijk op in drie delen en wordt verdeeld over Westergo i.o, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. Daarom is er één herindelingsontwerp opgesteld. In het herindelingsontwerp staan onder andere de redenen voor herindelen en de wijze waarop, de nieuwe geografische grenzen, het draagvlak en hoe vorm wordt gegeven aan die nieuwe gemeente (visie). Het fusietraject 17 november 2015 tot 11 januari 2016: Het herindelingsontwerp ligt acht weken ter inzage. Een ieder kan bij de eigen gemeente een zienswijze indienen. April 2016: De gemeenteraden nemen een besluit over het herindelingsadvies (het definitieve stuk na de inzagereacties). April 2016: Definitief herindelingsadvies naar Provincie Fryslân. Gedeputeerde Staten geeft haar zienswijze. Juni 2016: Provincie Fryslân stuurt Herindelingsadvies naar ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) September 2016 – mei 2017: Behandeling wetsontwerp in de Eerste en Tweede Kamer September 2017: Publicatie herindelingswet. 22 november 2017: Herindelingsverkiezingen gemeenteraad van de drie nieuwe gemeenten. 1 januari 2018: Herindelingsgemeenten van start.