Excursie natuur en cultuurhistorie in Buysman Eendenkooi

PIAAM -   Zijn de hoog opgaande bossen rondom een eendenkooi in het verder zo open Friese landschap u wel eens opgevallen? Deze mysterieuze elementen zijn van grote cultuurhistorische waarde. Normaal is de Buysman Eendenkooi bij Piaam niet vrij toegankelijk, maar op zaterdag 9 januari van 9.30 tot 11.30 uur neemt een gids van It Fryske Gea deelnemers mee op excursie naar de eendenkooi en de vogelkijkhut in de Koaiwaard. Opgave voor de excursie voor 8 januari 12.30 uur via (0512)381448 of www.itfryskegea.nl. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).

Een kijkje in de mysterieuze eendenkooi Buysman Eendenkooi bestaat uit een waterplas, de zogenoemde kooiplas, met één of meerdere bochtige, smal toelopende sloten, zogenaamde vangpijpen. Deze sloten zijn omringd met rietschermen, hierdoor blijft het een mysterie wat zich daar binnen afspeelt. Met behulp van tamme eenden werden vroeger wilde eenden, smienten en talingen naar de kooiplas gelokt en vervolgens in de vangpijpen gevangen. De gids vertelt over de historie van dit oude ambacht. Van kiekendieven tot baardmannetjes Na een bezoek aan de eendenkooi gaat de excursie door naar de IJsselmeerkust en de vogelkijkhut in de Koaiwaard. Vanwege de zeer grote waarde voor vogels heeft een deel van de Friese IJsselmeerkust een beschermde status en dat is niet voor niets. De verscheidenheid aan vogels is prachtig. Van roofvogels zoals de blauwe kiekendief, baardmannetjes, vele soorten eenden tot de grote hoeveelheden ganzen.