Telefonisten SWF mogen weer Fries praten

BOLSWARD/SNEEK - De gemeente Sudwest-Fryslân wil de komende vier jaar meer aandacht voor het Fries en de status van de taal verhogen. De telefoon op het gemeentehuis mag zelfs weer in het Fries aangenomen worden. 

Vorig jaar werd het nog verboden om de telefoon in het Fries op te nemen. Ambtenaren moeten ook meer Fries gaan schrijven en  op sociale media moet er meer in het Fries gecommuniceerd worden, vindt het college van burgemeester en wethouders. De helft van de Twitterberichten die de gemeente vanaf volgend jaar de deur uitdoet moeten in de tweede rijkstaal. De gemeente wil ook meedoen aan de Fryske Twitterdei op de derde donderdag in april. De doelen zijn opgesteld in de Taalnota Frysk, die in januari besproken wordt in de raad. In navolging van Littenseradiel komt Sudwest-Fryslân ook met een prijs voor de beste Friese bijdrage in wijk-, sport-  en dorpskranten. Ze biedt, zoals eerder Gaasterlân-Sleat deed, krantenredacties ook de cursus 'Skriuw mar Frysk' aan. Er komen ook meer raadsvoorstellen in het Fries. Nu zijn dat er slechts vijf per jaar en dat vindt het college 'beskamsum'. Voor volgend jaar zouden het er 10 moeten worden en het jaar daarop 20 tot 30 in 2016. Een vertaalgroep van dertig personen draagt zorg voor het omzetten van de stukken. De gemeente wil een voorbeeld zijn voor het bedrijfsleven, door  het Fries als  meerwaarde te zien. Bedrijven kunnen zich daarmee onderscheiden en het Fryslân-gevoel van de bezoeker versterken.