Rekenkamer: inkoopbeleid krijgt voldoende aandacht

SNEEK - Het inkoopbeleid van de gemeente krijgt voldoende aandacht. Op korte termijn kunnen echter nog geen besparingen op de inkoop door de gemeente Súdwest-Fryslân worden verwacht. Dit komt omdat de gemeente nog niet precies weet wat onder besparing op inkoop moet worden verstaan. Dit staat te lezen in het rapport ‘Inkoop en Aanbesteding’ van de Rekenkamer van Súdwest-Fryslân. 

Bij inkopen en aanbesteden van de gemeente gaat het om veel geld. Het politiek-bestuurlijken maatschappelijk belang van aanbesteding is daarom groot. Mede op verzoek van de gemeenteraad heeft de Rekenkamer daarom besloten de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid te onderzoeken. Daarbij is ook externe inhuur van medewerkers, als een vorm van inkoop, onderzocht. Het onderzoek moet leiden tot inzicht in de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid in de gemeente Súdwest-Fryslân. Daarnaast moet het onderzoek mogelijkheden in beeld brengen die kunnen bijdragen aan het vergroten van de doelmatigheid van het beleid. In het rapport heeft de Rekenkamer onderzocht hoeveel geld er jaarlijks omgaat bij het inkopen en aanbesteden, en op welke manier dat gebeurt. Ook heeft de Rekenkamer het inkoopbeleid van de gemeente bestudeerd. Om inzicht in de praktijk te krijgen zijn drie cases doorgelicht van inhuur van medewerkers van buiten de gemeentelijke organisatie. Het beleid en de praktijk zijn afgezet tegen de wijze waarop inkopen en aanbestedingen volgens objectieve criteria zouden moeten verlopen. Een belangrijke conclusie is dat het inkoopbeleid van Súdwest-Fryslân voldoende aandacht krijgt en duidelijk is beschreven. Bij de praktijk van inkopen en aanbesteden kan meer worden vastgelegd, zo stelt de Rekenkamer in het onderzoek. Bovendien zou de waarde van opdrachten beter van te voren moeten worden ingeschat. Ook de afgesproken interne werkwijze kan beter worden nageleefd.