SWF stuurt brief windenergie naar Tweede Kamer

Sneek - De gemeente Súdwest-Fryslân heeft in verband me de windenergieplannen van minister Kamp gister een brief gestuurd aan de tweede kamer.

Daarin staat het volgende: 'Op 3 april jl. heeft minister Kamp een brief gestuurd over de voortgang windenergie op land. In de brief wordt specifiek aandacht besteed aan de provincie Fryslân. De minister schrijft dat het kabinet heeft moeten besluiten niet mee te gaan in de voorkeursvariant van de provincie (en onze gemeente) voor een windpark op en langs de Afsluitdijk omdat dit de doelstellingen uit het Energieakkoord in gevaar zou brengen. De minister gaat daarmee voorbij aan het besluit van Provinciale Staten van Fryslân d.d. 17 december 2014 waarbij een voorkeur voor de Afsluitdijkvariant is uitgesproken. Wij vinden het zeer teleurstellend dat de minister op dit moment tot dit besluit is gekomen, omdat wij opdracht hebben gegeven tot een onderzoek naar de haalbaarheid van een windpark op en langs de Afsluitdijk. De door ons gewenste opstelling met twee lijnen is één van de varianten die wordt onderzocht. De resultaten van dit onderzoek worden volgende week bekend. Wij hadden de minister geïnformeerd over dit onderzoek en de termijn waarop de resultaten bekend zouden worden. (zie bijlage) Wij zouden het zeer op prijs stellen als u tijdens het Algemeen Overleg Energie op 9 april as., de minister zou vragen het kabinetsbesluit te herzien, dan wel de uitvoering op te schorten totdat de resultaten van het onderzoek bekend zijn. Daarnaast is ons opgevallen dat de minister aanvoert dat bij de keus voor een windpark op en langs de Afsluitdijk de besluitvorming opnieuw zou moeten worden gedaan. De minister gaat in zijn brief niet in op de specifieke onderdelen van dit traject. De stelling van de minister bevreemdt ons, omdat nu juist de besluitvorming van de provincie zijn beslag heeft gekregen met een besluit van Provinciale Staten op 17 december waarin de voorkeur voor de Afsluitdijkvariant wordt vastgelegd. Ook overigens is al voorwerk gedaan. Zo is de Afsluitdijkvariant eerder meegenomen in de plan-MER ter voorbereiding op de Structuurvisie Wind op Land. Daarnaast heeft de initiatiefnemer voor windpark Afsluitdijk uw kamer, de minister en ons een notitie inclusief planning gestuurd, waaruit blijkt dat de doelstellingen uit het Energieakkoord niet in gevaar komen door de keuze voor de Afsluitdijkvariant. (zie bijlagen) De minister heeft zijn keuze voor een windpark in het IJsselmeer (windpark Friesland) gemotiveerd met een verwijzing naar de doelstellingen uit het Energieakkoord. Wij wijzen erop dat dit park op groot maatschappelijk verzet stuit. Dit heeft bij Provinciale Staten van Fryslân juist de doorslag gegeven in de keuze voor de Afsluitdijkvariant. Dit verzet, alsmede het gegeven dat financiële deelname door de provincie in Windpark Fryslân niet zeker is, kan leiden tot vertraging. Deze aspecten hebben wij ook bij de minister onder de aandacht gebracht. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u dat ook zou doen tijdens het Algemeen Overleg met de minister'. Het kamerdebat over windenergie is vandaag.