Acht Koninklijke lintjes in SWF

Sneek - Wim Beekman uit Koudum, Corry Boschma-van der Valk uit Hindeloopen, Sjoerd Reitsma uit Workum, Yke Pieter Yska uit Bolsward, Pie Zeilstra-Deinum uit Gaastmeer en de Snekers Trienke Visser-Kuperus, Sijmen Wijbenga Harm Rozenberg kregen vanmorgen een lintje opgespeld in Sneek.

Dit achttal kreeg tijdens de lintjesregen van de gemeente Súdwest-Fryslân in de Martinikerk in Sneek de Koninklijke onderscheidingen opgespeld door burgemeester Hayo Apotheker. Wim Beekman en Siebren Reitsma werden bedoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Sneek. De overige zes tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Willem Bertus Beekman (van 22 juni 1956) was vooral kerkelijk actie onder andere als voorzitter van de Generale Synode en van de Commissie Kerkordelijke Aangelegenheid van de Generale Synode. Daarnaast zette hij zich vrijwillig in voor Sportvereniging Oeverzwaluwen in Koudum; voor de oriëntatieritten tijdens de feestweek van Koudum; voor de Stichting Speciaal Christelijk Basisonderwijs SBO de Súdwester te Sneek en was de LC- columnist initiator van de samenvoeging van de christelijke en openbare basisschool te Koudum. De andere Ridder sinds vrijdag is Siebren Sjoerd Reitsma uit Workum (van 29 september 1946). Hij was bestuurlijk actie onder andere als voorzitter van de basisschool Bantega; (vice)voorzitter van de afdeling Wûnseradiel van de Chr. Boeren- en Tuindersbond. Hij was Lid van de vakgroep Melkveehouderij Friesland/Flevoland; van het Waterschap Lemsterland en Waterschap Friesland; van de ledenraad van de zuivelcoöperatie DOC Kaas te Hoogeveen; van het Productschap Zuivel te Zoetermeer van landelijke vakgroep Melkveehouderij van de LTO en is sinds 2011 ambassadeur/contactpersoon CDA afdeling Súdwest-Fryslân. Corneliske Boschma-van der Valk uit Hindeloopen (6 oktober 1930) was onder andere ouderling van de Protestantse Gemeente Hindeloopen en 34 jaar bestuurslid van de Hervormde Vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’ te Hindeloopen. Ze is initiatiefnemer en sinds 1970 vrijwilligster bij de jaarlijkse rommelmarkt in de zomermaanden in Hindeloopen en was 30 jaar vrijwilligster bij de Protestantse Gemeente Hindeloopen. Piertje Uilkje Zeilstra-Deinum uit Gaastmeer (13 augustus 1951) was actief in de muziekwereld vooral voor Concordia Gaastmeer en nauw betrokken bij Stichting Us Doarpshûs, Jenaplanschool Mids de Marren en de Oranjevereniging en de Federatie voor Muziek- en Zangverenigingen (FeMuZa) in de gemeente Súdwest-Fryslân. Yke Pieter Yska uit Bolsward (31 maart 1946) was 25 jaar secretaris van de Commissie Bedrijfskaatsen Bolsward; 9 jaar penningmeester van het College van Diakenen van de Nederlandse Hervormde Gemeente Bolsward en schrijver van het clubblad en bestuurslid (secretaris) van de Lange Afstandlopers Bolsward (LAB). Trijntje Visser-Kuperus uit Sneek (29 maart 1940) is vanaf 1974 actief lid van het Sneeker Cantatekoor en vervulde 15 jaar diverse functies bij de Gereformeerde kerk in Sneek. Ze is sinds 1984 vrijwilliger bij de Bloedbank Sneek bij de Bazar, Veiling en Rommelmarkt van de Protestantse Gemeente Sneek; bij de Club de Pétanque La Boule au But te Sneek en het Zorgcentrum Dr. Wumkeshûs. Stadgenoot Harmen Rozenberg (24 juni 1939) onder andere vrijwilliger bij Sneek Promotion, medeoprichter en 16 jaar voorzitter van het Shantykoor Rolling Home te Sneek; vrijwilliger bij het Fries Scheepvaart Museum te Sneek en stadsgids. Sijmen Johannes Wijbenga uit Sneek (8 april 1942) was 10 jaar lid van de Winkeliersvereniging DBS (Dijkstraat, Bargefenne en Skilwyk) en bestuurslid/voorzitter van DOKA (Door Onderlinge Kracht Acties) in Bolsward en medeoprichter van de Korfbalvereniging Westergo. Wijbenga is sinds 1999 betrokken bij de gemeentelijke VVD fractie. Op de foto vlnr: Beekman, Boschma-v.d. Valk, Reitsma, Rozenberg, Visser-Kuperus, Wijbenga, Yska en Zeilstra-Deinum. Foto Hanny Durkstra.