Subsidie voor Fries op school

Sneek -  Het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kan gebruik maken van de vernieuwde subsidieregeling ‘lesoeren Frysk yn it ûnderwiis’ vanaf 1 juli aanstaande. De regeling maakt het mogelijk dat het vak Fries ook na de eerste klas als keuzevak en als examenvak aangeboden kan worden in het voortgezet onderwijs. Voor het MBO en het praktijkonderwijs is de regeling bedoeld om het gebruik van het Fries in de beroepspraktijk te stimuleren. Voor de subsidieregeling is totaal € 150.000 beschikbaar voor het schooljaar 2015-2016.

  ,,Wy wolle hjirmei stumulearje dat mear learlingen foar it Frysk kieze’’, licht gedeputeerde Sietske Poepjes toe. ,,Der binne mear skoallen nedich dy’t dit oanbiede. Fryske bedriuwen jouwe oan dat it Frysk yn dy bedriuwen in belangrike ynformiele posysje hat en dat der dúdlik behoefte is oan personiel dat it Frysk goed ferstean en sprekke kin. It oanbod fan Frysk yn it MBO en it praktykûnderwiis is te beheind om oanslute te kinnen by it ferlet. Mei dizze regeling stimulearje wy it oanbod en it gebrûk fan de Fryske taal.” Lesmateriaal Voor het materieel in stand houden van het onderwijs in de Friese taal ontvangt de provincie  een bijdrage van het Rijk voor het primair onderwijs en de eerste klas binnen het voortgezet onderwijs. De scholen kunnen hiermee de aanschaf van lesmateriaal voor het vak Fries bekostigen. De provincie verdeelt de bedragen over de scholen van het primair en voortgezet onderwijs. De verdeling over de scholen van het primair onderwijs vindt plaats aan de hand van een bedrag per leerling van vier jaar en ouder. Voor het schooljaar 2015-2016 is dat bedrag € 6,48. De verdeling over de scholen van het voortgezet onderwijs vindt plaats aan de hand van een bedrag per leerling voor het vak Fries in de eerste klas. Voor het schooljaar 2015-2016 is het bedrag € 12,30.