Skieppesturt 2018 voor Heleen Wilts-Harkema

TJERKWERD - In het dorpshuis van Tjerkwerd werd zaterdagavond de Skieppesturt uitgereikt door de redactie van de dorpskrant. Deze onderscheiding ontleent haar naam aan de bijnaam voor de inwoners van het dorp aan de trekvaart tussen Bolsward en Workum.

De jaarprijs ging naar Heleen Wilts-Harkema die zich sinds haar komst in het skieppesturtdorp in allerlei functies sterk maakte voor de mienskip. Zo maakte ze deel uit van het dorpshuisbestuur waarvoor ze ook de nodige vrijwilligersactiviteiten ontplooide.

Binnen de kerkelijke gemeente was ze scriba en ouderling en thans verzorgt ze nog de bijdragen voor het kerkblad en de liturgie en zit ze in de beroepingscommissie.

Ze draaide ook mee binnen talrijke activiteiten voor de basisschool, was lid van de buurtcommissie, behartigt het Reumafonds in het dorp en ook zit ze in het bestuur van de ijsclub en maakt ze deel uit van de organisatie van de 4 mei-herdenking bij het monument van in de oorlog gevallenen dorpsbewoners.

Kortom een duizendpoot wiens kwaliteiten waardevol zijn in een kleine dorpsgemeenschap. Voor haar geweldige inzet kreeg ze niet alleen het applaus van de zaal maar ook een schapenstaart

Namens de dorpskrantredactie sprak Gerben Wijnja haar toe waarbij hij met name inging op de vergelijking met de Kulturele Hoofstad 2018. ,,Mar in doarp as Tsjerkwert kin dêr wol sûnder, hat de kwaliteiten yn ‘e hûs om sels op de trom te slaan. En dat docht it ek en dat stiet jim te priizgjen. Wy ha al dat bylkjende barren net nedich, sykje it yn de grutskens fan in lytsskalige, fertroude doarpsmienskip dêr’t elkenien op syn of har eigen wize wêze mei dy’t hy of sy is. Dat is Mienskip mei in haadletter, sûnder útwrytskens mar wol mei in waarm wolkom”, aldus de woordvoerder van de redactie.

Heleen werd vooral geprezen vanwege haar hartelijke betrokkenheid: ,,As in frou dy’t der foar elkenien is, dy’t wakker belutsen is by alles wat it doarp oanbelanget. As it no om de buert giet of om gruttere ferbinings yn it doarp, dizze frou wit te ferbinen, hat har paadsje wol skjinfage mar sy falt yn al har beskiedenens net sadanich op dat it bjusterbaarlik is. Sûnder bylkjend barren dochs de Mienskip foarmje, en wy fine eins wol dat sy symboal stiet foar dat wurd Mienskip.”