Inzagetermijn herindelingsontwerp voor de drie herindelingen gesloten

Bolsward -  Het herindelingsontwerp voor de herindeling van het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân heeft acht weken ter inzage gelegen. Inwoners en belanghebbenden konden in deze periode een zienswijze indienen. In totaal zijn er 345 zienswijzen ingediend.

Ingediende zienswijzen in behandeling Nu de inzagetermijn is verstreken en er geen zienswijzen meer kunnen worden ingediend, nemen de gemeenten de ingediende zienswijzen in behandeling. Van de in totaal 345 ingediende zienswijzen, zijn er 341 ingediend bij de gemeente het Bildt naar aanleiding van het initiatief Stop de Fusie. De overige zienswijzen betreffen andere zaken, zoals grenscorrecties en een zienswijze over naamgeving. Elke zienswijze wordt door het betreffende college van een antwoord voorzien. Wanneer de zienswijzen daartoe aanleiding geven, worden ze verwerkt in het definitieve herindelingsvoorstel: het herindelingsadvies. De zeven gemeenteraden stellen het herindelingsadvies in april 2016 vast; daarna gaat het naar de Provincie Fryslân. Eén herindelingsadvies voor drie herindelingen Per 1 januari 2018 vinden er drie herindelingen plaats. Deze herindelingen zijn met elkaar verbonden via de gemeente Littenseradiel. Deze gemeente splitst namelijk op in drie delen en wordt verdeeld over Westergo* ( *Westergo is een werknaam. Inmiddels hebben inwoners gekozen voor de naam Waadhoeke. De vier betrokken gemeenteraden nemen eind januari 2016 een officieel besluit over de naam.), Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. Daarom wordt er één herindelingsadvies  opgesteld. In het herindelingsadvies staan onder andere de redenen voor herindelen en de wijze waarop; de nieuwe geografische grenzen, het draagvlak en hoe vorm wordt gegeven aan die nieuwe gemeenten (visie). Het fusietraject - Tot en met 11 januari 2016 konden bij de eigen gemeente zienswijzen ingediend worden. -  April 2016: De gemeenteraden nemen een besluit over het herindelingsadvies (het definitieve stuk na de inzagereacties). - April 2016: Herindelingsadvies naar Provincie Fryslân. Gedeputeerde Staten geeft haar zienswijze. - Juni 2016: Provincie Fryslân stuurt Herindelingsadvies naar ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) - September 2016 – mei 2017: Behandeling wetsontwerp in de Eerste en Tweede Kamer - September 2017: Publicatie herindelingswet. - 22 november 2017: Herindelingsverkiezingen gemeenteraad van de drie nieuwe gemeenten. - 1 januari 2018: Herindelingsgemeenten van start.