Platform Kosta presenteert plan Makkumer Lagune

Makkum -  Platform Kosta presenteerde afgelopen maandag haar plannen omtrent een Makkumer lagune. Platform Kosta is een initiatief van Plaatselijk Belang Makkum, Ondernemersvereniging Makkum en Vereniging van bedrijven Makkum. Men heeft bewust gewacht met het naar buiten brengen van de plannen. Eerst wilde men zeker weten dat het haalbaar is, die haalbaarheid is inmiddels door een onderzoek van Arcadis aangetoond.

De naam Kosta verwijst uiteraard naar kust, maar is ook een combinatie van de beginletters van Kornwerderzand en Stavoren. Het Platform richt zich namelijk niet alleen op Makkum, maar op een duurzame herontwikkeling van de Friese IJsselmeerkust. „Na maanden intensief werken achter de schermen heeft het Platform een spectaculair maar realistisch plan ontwikkeld, dat aansluit op de visie en uitwerking van De Nieuwe Afsluitdijk. Basis van het plan is een onderzoek naar de mogelijkheden om de IJsselmeerkust economisch te versterken, terwijl tegelijkertijd de leefbaarheid in de dorpen en steden aantrekkelijk blijft. Het biedt enorme kansen voor de inwoners, de ondernemers en de natuur van de kust van Kornwerderzand tot Stavoren”, aldus het platform in haar uitnodiging voor de presentatie in Hotel de Vigilante Het plan van Platform Kosta is om een drietal eilandjes voor de kust te realiseren. Die bieden de Friese IJsselmeerkust bescherming en versterking en er worden nieuwe kansen voor het gebied gecreëerd. Er ontstaat een binnenmeer met mooie routes voor kleinere boten. Voor het meest noordelijke eiland heeft men een bestemming met dagrecreatie op het oog, voor het tweede eiland autarkisch toerisme en het meest zuidelijke wordt mogelijk een vogeleiland. De definitieve invulling ligt nog niet vast. Er komt in elk geval geen bebouwing op. Platform Kosta heeft 3 speerpunten. Economie, Mienskip en Ecologie. Speerpunt economie gaat over het versterken en beschermen van de werkgelegenheid. Scheepswerf De Vries en alle toeleveranciers zijn van groot belang voor de werkgelegenheid. Daarom ondersteunt Kosta de verruiming van de sluis op Kornwerderzand en de verruiming en het op diepte houden van de vaarwegen. Mienskip: Men wil dat de kernen aan de IJsselmeerkust direct meedelen uit de inkomsten van windmolenplannen. De bevolking moet in zogenaamde gemeenschapsfondsen een belangrijke stem krijgen over de bestemming van deze gelden Ecologie: Slim investeren. Door eilanden toe te voegen zullen negatieve effecten van flexibel peilbeheer en de erosie van de IJsselmeerkust worden tegengegaan. Deze eilanden vormen een verzachtende overgang naar een eventueel windturbinepark. Optisch lijken de windmolens verder uit de kust te staan. De drie belangenverenigingen uit Makkum, die zowel inwoners als het bedrijfsleven vertegenwoordigen, kwamen in actie omdat zij constateerden dat er vele ontwikkelingen gaande zijn in het IJsselmeergebied, zoals • de verhoging van het zomerpeil in het IJsselmeer, • de ontwikkelingen rondom De Nieuwe Afsluitdijk, • de blijvende verzanding van vaarwegen, • de bouw van een beoogd windmolenpark (Windpark Fryslân) • de erosie van de Friese IJsselmeerkust. „De definitieve besluiten rond Windpark Fryslân en De Nieuwe Afsluitdijk zijn nog niet genomen. Maar mochten de plannen voor een vismigratierivier en waddenpark op de Afsluitdijk en een windmolenpark doorgaan dan moet je wel voorbereid zijn, een plan B hebben”, aldus Arjen Doedel van Platform Kosta. Platform Kosta is na een periode van ruim een jaar voorbereiding achter de schermen erg benieuwd hoe het plan ontvangen wordt. Men hoopt op een vruchtbare dialoog tussen ondernemers, inwoners en overheid. Op de site www.platformkosta.nl is meer informatie te vinden. Judith van Lavieren