HympHamp theater komt naar Nijland

Nijland - Het HympHamp theater komt op 21 februari naar De Mande in Nijland om een voorstelling te geven van hun show 'Op Portret'.

Het lijkt al langer, maar het is nog maar kort geleden dat HympHamp theater haar debuut maakte in de professionele Friese theaterwereld. Met hun voorstelling weten ze volle zalen te trekken en elke keer blijkt de voorstelling een groot succes te zijn en een aanwinst voor het humoristische theater in Friesland. Zo ook in Kootstertille, afgelopen november: ,,We hiene yn de foarferkeap 85 kaarten ferkocht, mar der wiene op de jûn sels in dikke honderd! Soks ha wy net faak op in toanieljûn.” aldus uitbater van der Galiën. Jelmar Hoekstra, spylster fan HympHamp theater: “Earlik sein hiene we dat sels ek net sa ferwachte, meastentiids spylje we foar Fryske Krites ek bûten Fryslân en dan komme de minsken foar de Krite en sjogge wol wat der op de planken stiet, mar diskear kamen de minsken echt foar ús. Dik tachtich kaarten yn de foarferkeap, wauw!” Zo ook onlangs in Aldegea (sm) en daarvoor in Rottevalle, Hoekstra: ,,Útferkocht, beide kearen! Stie der in grut boerd by de dyk mei ús koppen derop en dan útferkocht deroer hinne. Der ha we al even in fotooke fan makke. Da’s toch moai! Ja, dan bin’k wol in bytsje grutsk ja..” Van ver buiten het dorp kwam het publiek voor deze voorstelling naar de kleine dorpen en helaas wanneer niet gereserveerd, moest de organisatie de mensen de toegang weigeren. ,,Soks fine we wol skande, mar kinne wy sels faaks neat oan dwaan.” Legt Fokke Plantinga uit. ,,We fernimme dat der ferlet is fan sokssoarte teaterstikken en selsskippen, minsken wolle graach in noflike jûn, mar wolle der leafst net té fier foar reizgje moatte. Dat is ek wol te begripen, jo moatte ommers oeral al foar reizgje; de boadskippen, de skoallen, jo wurk. Boppedat is de tillefyzje hieltyd minder it ferdivedaasjemedium foar in noflike jûn. Men wol mekoar wer ‘rûke’ kinne sa’t ien fan ús musikanten altyd seit. Men wol derby weze en it meimeitsje en fansels nei de tiid elkoar treffe.” Kijk voor meer informatie en de speellijst op www.hymphamp.nl