Veilig verkeer rond scholen

Bolsward - De verkeerscommissie van OBS Daltonschool De Blinker heeft haar plan gepresenteerd om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren.

Het plan richt zich niet enkel op de eigen school, maar de verkeerscommissie betrekt hier ook de andere scholen in Bolsward bij. Uit een enquête die in het voorjaar onder de ouders en leerlingen is gehouden, kwamen een paar knelpunten naar voren. Het kruispunt op de Eekwerdlaan richting De Blink wordt als onveilig ervaren, net als drie oversteekpunten op de Ugolaan. Maar ook het fietspad dat ligt aan het kruispunt naar De Bunders ziet men als knelpunt. Daar hebben fietsers geen voorrang wat als onduidelijke en verwarrend wordt ervaren. De verkeerscommissie is over de knelpunten in overleg met de gemeente en die heeft een aantal maatregelen toegezegd. Zo zal het fietspad ter hoogte van Huylkensteijn worden verlegd en komen er bij het kruispunt bij de afslag De Blink gekleurde palen te staan die de verkeersdeelnemer erop attenderen dat er een oversteekplaats voor scholieren is. Hans Willemsen, die namens de verkeerscommissie de plannen toelichtte, gaf aan dat men er naar streeft om op vrijwillige basis fietsers en automobilisten een eenrichtingsroute te laten nemen. ,,Hierdoor zullen de verkeersbewegingen gestroomlijnder verlopen en ontstaan minder opstoppingen”, aldus Willemsen. Naastliggende school De Bron en wijkbewoners worden middels een pamflet van dit plan op de hoogte gebracht. Op dezelfde avond werd door Hester Walda van Bureau Donker Groen ook het plan voor de herinrichting van het schoolplein van De Blinker gepresenteerd. In dit plan is uitgegaan van de ideeënkaart die door de leerlingen is ingebracht. Centraal staan ontwikkeling en beleving. Er komt onder andere een racebaan voor de onderbouw, een survivalhoek, een moestuinproject, een pannakooi, een duikelrek, een loungeboom en een heuse Mountain Blinker. De heririchting van het schoolplein kan worden gerealiseerd door verschillende acties die de school heeft gehouden, aangevuld met subsidies. Voor beide plannen geldt dat ze in de zomervakantie worden uitgevoerd. Petra de Wijn.