47 parturen op federatiepartij Exmorra

Exmorra - Zaterdag 14 mei werd de jaarlijkse federatie DEL voor de categorieën Welpen Jongens, Welpen Meisjes, Pupillen Jongens, Pupillen meisjes en Schooljongens en Schoolmeisjes gehouden op het kaatsveld van KV Exmorra.

Om 13.00 startten alle categorieën. Bij de welpen meisjes kaatsten 4 partuur in een poule. De kransen gingen met het maximaal aantal van 21 punten naar het partuur van Marit Feenstra, Exmorra en Lenthe Groen, Makkum. De tweede prijs ging met 15 punten naar het partuur van Marije Kuiper, Allingawier en Mari-Anne Tolsma uit Exmorra. Bij de welpen jongens kaatsten 9 partuur in een knock-out systeem. De halve finale ging tussen de gebroeders Jurre en Hidde Reitsma, Exmorra en Tymen Bijlsma, Bolsward met Harmen-Jacob Postma, Waaksens. Dit werd een walk-over voor Jurre en Hidde. Zij trokken op 5-0 6-2 de wedstrijd naar zich toe en stonden in de finale. De finale werd gespeeld tussen Jurre en Hidde tegen Remco Yska, Bolsward en Thomas Tolsma, Arum. Het laatste partuur had een staand nummer in de halve finale. Dit was een spannende strijd waar Jurre en Hidde lang voor stonden, maar het uiteindelijk niet konden redden en de kransen moesten laten aan Remco en Thomas op 5-5 2-6. Bij de pupillen meisjes kaatsten 7 partuur in een lijst. De halve finale ging hier tussen Judith Bosch, Arum en Marije Kuperus, Bolsward tegen Sigrid Strikwerda, Exmorra en Idske Groenveld, Bolsward. Ook dit was een spannende strijd die op 5-5 6-6 werd beslist door Sigrid en Idske en zij stonden nu in de finale. De tweede halve finale ging tussen Hilde Stremler, Exmorra en Yrsa Dijkstra, Makkum tegen Bente Miedema en Astrid Kappeije van de Coppello, Nijland. Ook dit was spannend, Hilde en Yrsa pakten op 5-4 6-0 de winst en stelden hun plaats in de finale veilig. De finale tussen Sigrid en Idske tegen Hilde en Yrsa was een uitgemaakte zaak. Hilde en Yrsa waren uitgekaatst en het partuur van Sigrid en Idske net wat steviger. Op 5-1 6-0 pakten Sigrid en Idske de kransen. De pupillen jongens kaatsten een lijst van 10 partuur waarbij de halve finale gespeeld werd tussen Pieter Breeuwsma, Nijland en Christiaan Wijnia, Bolsward tegen Johannes Bouma, Lollum en Julian Kuipers, Workum. Johannes en Julian bleken hier echt te sterk en op 5-1 2-6 stonden zij in de finale. Quinten Eppinga, Bolsward en Bauke Pieter Dijkstra, Arum hadden in de halve finale een staand nummer. De finale tussen Johannes, Julian en Quinten en Bauke Pieter was snel gebeurd. Johannes en Julian waren duidelijk de sterksten op 5-0 4-6 en pakten de kransen. Bij de schoolmeisjes kaatsten 6 partuur in twee poues van 3. In de eerste poule won het partuur van Nynke Groenveld, Bolsward en Lisanne Leijenaar, Bolsward alle partijen. In de tweede poule gold dit ook voor het partuur van Anna Brouwer, Arum en Lieke Steigenga, Exmorra. De finale beloofde daarom een mooie strijd te worden en dat was het ook. Pas op 4-5 6-6 gaven Nynke en Lisanne toe en waren de kransen voor Anna en Lieke. Bij de schooljongens werd gekaatst in een lijst met 11 partuur. Hier werd de halve finale gespeeld tussen Germ Epema, Arum en Ruurd Faber, Kimswerd tegen Thom Stellingwerf, Gaast en Hendrik Kuiper, Allingawier. Op de stand van 5-4 6-2 trokken Germ en Ruurd deze partij naar zich toe. In de halve finale hadden Jitze Floris, Joure en Tieme Tolsma, Arum een staand nummer. De finale tussen Germ en Ruurd tegen Jitze en Tieme was ook een prachtige partij. Na een gelijk opgaande strijd pakten Jitze en Tieme door en de kransen waren op 5-4 6-2 voor hen. Welpen meisjes: 1. Marit Feenstra, Exmorra en Lenthe Groen, Makkum 2. Marije Kuipers, Allingawier en Mari-Ann Tolsma, Exmorra Welpen jongens winnaarsronde: 1. Remco Yska, Bolsward en Thomas Tolsma, Arum 2. Jurre en Hidde Reitsma, Exmorra 3. Tymen Bijlsma, Bolsward en Harmen-Jacob Postma, Waaksens Welpen jongens verliezersronde: 1. Hidde Jorritsma, Lollum en Edwin Arjen Yska, Bolsward 2. Joop Groenveld, Bolsward en Leon Smink, Makkum Pupillen meisjes winnaarsronde: 1. Sigrid Strikwerda, Exmorra en Idske Groenveld, Bolsward 2. Hilde Stremler en Yrsa Dijkstra, Makkum Pupillen meisjes verliezersronde: 1. Alberdine Groen, Makkum en Judith Cuperus, Nijland Pupillen jongens winnaarsronde: 1. Johannes Bouma, Lollum en Julian Kuipers, Workum 2. Quinten Eppinga, Bolsward en Bauke Pieter Dijkstra, Arum 3. Pieter Breeuwsma, Nijland en Christiaan Wijnia, Bolsward Pupillen jongens verliezersronde: 1. Johan Tolsma, Exmorra en Kevin Kamstra, Workum 2. Jari van Malsum, Makkum en Ditmer Deinum, Workum Schoolmeisjes: 1. Anna Brouwer, Arum en Lieke Steigenga, Exmorra 2. Nynke Groenveld, Bolsward en Lisanne Leijenaar, Bolsward Schooljongens winnaarsronde: 1. Jitze Floris, Joure en Tieme Tolsma, Arum 2. Germ Epema, Arum en Ruurd Faber, Kimswerd 3. Thom Stellingwerf, Gaast en Hendrik Kuiper, Allingawier Schooljongens verliezersronde: 1. Dietmer Kuperus, Bolsward en Keimpe Dijkstra, Pingjum 2. Tjipke van Gosliga, Schettens en Kevin Buma, Arum