Provincie akkoord met herindeling

Leeuwarden - Op 28 juni hebben Gedeputeerde Staten (GS) een positieve zienswijze vastgesteld over de herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân. Het College adviseert het kabinet in te stemmen met de herindeling. De herindeling gaat in per 1 januari 2018.

Het betreft een herindeling op initiatief van de gemeenten zelf. Dit is passend in het provinciaal beleid voor een toekomstbestendig lokaal bestuur. De gemeenteraden van Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân hebben in april een gelijkluidend herindelingsadvies vastgesteld. Daarmee concludeerden de gemeenteraden dat een herindeling noodzakelijk is om de kwaliteit van de dienstverlening ook in de toekomst te kunnen te behouden. Drie in één Het is een complex proces geweest met drie herindelingen in één procedure. In het herindelingsvoorstel worden de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel, Littenseradiel en Leeuwarderadeel opgeheven. Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en een deel van Littenseradiel worden samengevoegd tot de gemeente Waadhoeke. Leeuwarden en Súdwest-Fryslân worden niet opgeheven. Door een zogeheten lichte samenvoeging worden Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel bij Leeuwarden gevoegd. De toedeling van Littenseradiel aan Súdwest-Fryslân is ook een lichte samenvoeging. Deze manier van herindelen is landelijk de eerste sinds de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de mogelijkheid vorig jaar heeft geïntroduceerd.  Primeur Gedeputeerde Sander de Rouwe: ,,Met deze bijzondere en complexe herindeling hebben we de primeur. Ondanks de complexiteit brachten de gemeenten dit in goede samenwerking tot een goed resultaat, waarvoor mijn complimenten.” Gedeputeerde Staten dienen een zienswijze op het herindelingsadvies vast te stellen. Samen met het herindelingsadvies van de gemeenten dient dit voor 1 juli aan de minister van BZK te worden verzonden. Dit adviestraject aan de minister is volgens de regels van de Wet algemene regels herindeling en het rijksbeleidskader gemeentelijke herindeling.