Inloopmarkt windmolenpark Nij Hiddum Houw op 4 oktober

Wons - De Provincie Fryslân, in samenwerking met de initiatiefnemers, nodigt belangstellenden uit voor een informatiemarkt over de ontwikkeling van Windpark Nij Hiddum Houw. Deze vindt plaats op dinsdag 4 oktober van 16.00 tot 20.00 uur in Dorpshuis It Bynt, Noorderlaan 3 te Wons.

Gedeputeerde Staten hebben een startnotitie vastgesteld. Provinciale Staten besluiten hier op 26 oktober over. Op de informatiemarkt vertellen medewerkers de aanwezigen over de inhoud van deze startnotitie en het verwachte vervolg van de procedure. Ook zijn de initiatiefnemers van Nij Hiddum Houw (NUON en plaatselijke partners Brouwer en Windpark A7) aanwezig om het publiek over de planvorming op de hoogte te brengen. Belangstellenden kunnen onder meer informatie verwachten over de vergunningprocedures (o.a. de ruimtelijke procedure: Milieu Effect Rapportage, Provinciaal Inpassingsplan en omgevingsvergunning, etc.). Bovendien biedt de markt gelegenheid om met de initiatiefnemers, en met de procesleiders van de provincie kennis te maken. De bijeenkomst is met name bedoeld voor omwonenden, inwoners van omliggende dorpen en belangenorganisaties, maar overige geïnteresseerden zijn ook welkom. De direct omwonenden zijn in een eerder stadium al door de initiatiefnemers bijgepraat. Voor meer informatie, kijk www.fryslan.frl/hiddumhouw.