Bogerman Wommels sluit deuren

WOMMELS - Het College van Bestuur van CVO Zuid-West Fryslân is voornemens om de locatie csg Bogerman Wommels te sluiten. Het voorgenomen besluit ligt ter advies bij de medezeggenschapsraad van de school. In de planvorming staat centraal dat de locatie nog twee jaar blijft bestaan, waarbij instroom in klas één vanaf volgend schooljaar niet meer mogelijk is. Op deze manier krijgen leerlingen in de bovenbouw de kans hun opleiding in Wommels af te ronden.

Op 25 oktober is het personeel van de locatie ingelicht. Alle personeelsleden zijn in vaste dienst bij CVO Zuid-West Fryslân en kunnen hun dienstbetrekking voortzetten op een andere locatie of school van de stichting. Diezelfde avond vond een bijeenkomst plaats met ouders. Met alle leerlingen en hun ouders volgt een persoonlijk gesprek. In dit gesprek wordt besproken wat de beste plek is voor de leerling om zijn of haar opleiding te vervolgen. Er is hierover nauw overleg met het Marne college in Bolsward en csg Bogerman in Sneek. Op dit moment telt de school 108 leerlingen. De afgelopen jaren had de locatie te maken met een teruglopende instroom. Prognoses laten zien dat de dalende trend zich zal voortzetten. De reden is de krimp van het aantal leerlingen in de regio en de ‘mentale verstedelijking’: de leerlingen uit de regio trekken meer en meer naar de stad. Het dalende aantal leerlingen maakt dat in de toekomst  de huidige hoge kwaliteit van onderwijs en het brede aanbod van onderwijs niet kan worden gewaarborgd. Csg Bogerman Wommels heeft een brede onderbouw van vmbo tot en met vwo. Leerlingen die vmbo theoretische leerweg volgen, kunnen hun diploma halen bij de locatie Wommels. Andere leerlingen stappen na het tweede of het derde leerjaar over naar een andere locatie van csg Bogerman of een andere school.