Info-avond supermarktplannen Snekerstraat

BOLSWARD -  De kerngroep Snekerstraat/Bolwerkplein houdt op maandag 10 april om 19.30 uur een informatiebijeenkomst in de voormalige RES-kantine voor omwonenden, belanghebbenden en de Bolswarder bevolking over de plannen voor een Lidl supermarkt op de locatie Snekerstraat 9a, het voormalige pand van Garage de Jong.

Ook de eventuele parkeer- en veiligheidsproblematiek rondom deze locatie komt op deze avond aan de orde. De informatieavond wordt mede georganiseerd in samenwerking met sportclub SC Bolsward en Sporthart Bolsward.
De Kerngroep is op zich blij dat het leegstaande gebouw weer gebruikt gaat worden, maar vreest - vooral op zaterdag - parkeerproblemen en verkeersonveiligheid. ,,Wij zien op zaterdag de auto’s staan om de jeugd van en naar voetbal te brengen. Het hele terrein, en ook het terrein bij garage De Jong, staat dan vol met auto’s. Wij zijn bang dat als er nog een supermarkt komt er nog meer verkeer komt. Dat moet dan allemaal via de smalle toegang bij de Tramhalte naar het parkeerterrein. Wij zijn bang dat het niet past'', aldus Wim van der Hauw, woordvoerder van de Kerngroep. Op de informatieavond wordt uitleg gegeven over de problemen en het plan door buurtgenoten, de voetbalclub en de inrichtingscommissie van het Sporthart. Raadsleden zullen ingaan op vragen, maar ook wordt van de buurtbewoners gevraagd wat zij willen. Op de onlangs gehouden vergadering Commissie Doarp, Stêd en Omkriten sprak Van der Hauw namens de Kerngroep al zijn zorgen uit over de te verwachten verkeersdrukte, parkeergelegenheid en veiligheid. De Kerngroep toonde zich eveneens ontevreden over het feit dat de buurt niet betrokken is geweest bij de wijziging van de detailhandelsstructuurvisie, waardoor de Lidl zich zonder problemen kan gaan vestigen aan de Snekerstraat 9A. De volgende bestuurlijke stap vanuit de gemeente is de start van de formele projectafwijkingsprocedure. In dat kader wordt het ontwerpbesluit (inclusief ruimtelijke onderbouwing) gepubliceerd en gedurende zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan in die termijn een zienswijze indienen. Vervolgens wordt een reactienota zienswijzen opgesteld. Deze reactienota wordt samen met de omgevingsvergunning ter vaststelling voorgelegd aan het college. Het vastgestelde besluit wordt daarna gepubliceerd en zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan nog beroep instellen bij de Raad van State tegen het vastgestelde besluit.