Wat is de huidige status van de plannen over de komst van een Lidl?

BOLSWARD - De voormalige RES-kantine was anderhalve week geleden het decor van een informatieavond over de mogelijke komst van een Lidl naar Bolsward. Maar wat is de huidige status van de plannen volgens de gemeente Súdwest-Fryslân?

Laatste aanpassingen
Volgens een woordvoerder van Súdwest is de aanvrager momenteel bezig met de laatste aanpassingen van de ruimtelijke onderbouwing van het plan. Als deze doorgevoerd zijn en akkoord worden bevonden door de gemeente, kan het vervolgproces worden gestart. De projectontwikkelaar zal dan een informatie- of inloopavond organiseren. Vervolgens wordt de ontwerp-omgevingsvergunning, inclusief de onderbouwing, gepubliceerd en gedurende zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan binnen deze termijn een zienswijze indienen, welke beantwoord wordt met een reactienota. Die nota, samen met de omgevingsvergunning en ruimtelijke onderbouwing, zal via het college ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad. De verwachting is dat dit begin oktober gebeurt. Dit besluit wordt vervolgens gepubliceerd en wederom zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen in deze periode beroep aantekenen bij de rechter. Wim van der Hauw gaf vorige week tijdens de informatieavond aan zich niet gehoord te voelen door de gemeente en dat zij ‘geheimzinnig’ zouden doen over de plannen. Súdwest reageert: ,,De gemeente is niet geheimzinnig. Het is echter onverstandig om gegevens vrij te geven wanneer deze nog in ontwikkeling zijn, zo ontstaan misverstanden. Dat is, zeker in een dergelijk gevoelige zaak, zeer onwenselijk. Er wordt gewoon gecommuniceerd zoals dit ook bij andere plannen plaatsvindt. Zodra het plan ‘rijp’ is wordt het naar buiten gebracht aan de hand van een inloopavond." Verkeersveiligheid Over verkeersveiligheid wordt het volgende gezegd: ,,We hebben gesprekken gehad met leden van de kerngroep, met name over het verkeersaspect. We hebben in die gesprekken aangegeven dat het plan voor wat betreft het parkeren moet voldoen aan een bepaalde norm die wij hanteren. Verder zijn onze specialisten op gebied van verkeer nauw betrokken bij de ontwikkeling. Het plan mag niet leiden tot verkeersonveilige situaties. De formele uitgebreide procedure moet nog worden opgestart. In dat traject is het ook nog mogelijk om zienswijzen en beroep in te dienen tegen het plan." Daarnaast gaat de supermarkt zelf voorzien in het aantal parkeerplaatsen en blijven de huidige plekken behouden. Deze verschuiven echter meer richting de sportvelden. ,,Uiteraard wordt er ook gekeken naar de verkeersbewegingen. Wat er op dit moment vooral gebeurt bij de sportvelden op zaterdag is het verzamelen van sporters en afrijden naar andere sportcomplexen. Dit is een activiteit die behoort bij het functioneren van de sportvelden en kan ook beter georganiseerd worden. Zeker als straks het tijdelijke busstation wordt ingewisseld door parkeerplaatsen. Op zich is het aantal parkeerplaatsen niet een probleem, op zaterdag is er namelijk voldoende ruimte ook bij het zwembad. Het zit met name in het gedrag van de gebruikers van de sportvelden." Alternatieve locatie Over alternatieve locaties, een suggestie die ook werd geopperd op de informatieavond in de voormalige RES-kantine, heeft de gemeente een logische verklaring: ,, De Lidl vraagt een bepaald minimumoppervlak. Er zijn in een eerder stadium wel alternatieve locaties bekeken maar bleken te klein voor de vestiging van de Lidl. Niet alleen qua bedrijfsvloeroppervlak maar bij eventuele vergroting van deze alternatieve locatie was er te weinig ruimte om voldoende parkeervoorzieningen te realiseren. De locatie aan Snekerstraat 9a werd mede daarom als meest geschikte locatie gezien."