Vijftien Koninklijke onderscheidingen in Súdwest-Fryslân

Sneek - Burgemeester Hayo Apotheker reikte vanmorgen tijdens de Lintjesregen van de gemeente Súdwest-Fryslân in de Martinikerk in Sneek 15 Koninklijke onderscheidingen uit.

Taeke Jansen (83) uit Sneek is bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Jansen is oud-voorzitter van de Ned. Bond voor Timmerfabrieken die ook 10 jaar bestuurslid en vice-voorzitter van Centrum Hout was en alszodanig betrokken bij het Tropisch Houtconvenant ter bevordering van het gebruik van duurzaam hout. Hij verzorgde het ouderen pastoraat van de PKN gemeente Sneek in de Parkflat in Sneek, was 13 jaar (1994-2017) lid van de Raad van Advies van het Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Timmerindustrie Friesland, was 10 jaar (2000-2012) voorzitter van het Sneeker Cantatekoor; was 10 jaar (2001-2011) vrijwillig adviseur bij Hamilton Bright, een jonge startende onderneming en is vanaf 2016 voorzitter van de pr-commissie van de Vrijmetselaarsloge in Sneek. In totaal veertien inwoners van Súdwest-Fryslân zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een van hen is vrijwillige dorpshistoricus Lolle Baarda (52) uit Burgwerd. Hij verrichte onderzoek naar de geschiedenis van (de inwoners van) de dorpen Burgwerd en Hichtum. Hij was tevens 5 jaar (1999-2004) bestuurslid van Vereniging Dorpsbelang Burgwerd en 10 jaar (2005-2015) eindredacteur van het dorpsblad ‘Op ‘e Hichte’. Muziekman Homme Bakker (61) uit Heeg is sinds 1967 lid en vanaf 1977 betrokken bij Muziekkorps CMV Crescendo in Heeg als secretaris, jeugdcoördinator, coördinator van de inzameling van het oud papier, instrumentenbeheerder en coördinator van de optredens van CMV Crescendo onder andere tijdens kerkdiensten. Hij organiseerde het jeugdkorpsfestivals in de regio en was lid/voorzitter van de medezeggenschapsraad van basisschool ‘It Wrâldfinster’ in zijn woonplaats. Gemeenteraadslid Pieter Dijkstra (71) uit Bolsward die zich ook inzet voor minder validen was onder andere (wedstrijd)secretaris van voetbalvereniging Nijland, boekhouder/penningmeester van Stichting Kristlik Frysk Folksboek en van de ‘Fleanende Krie’; secretaris van schoolbestuur Vereniging Protestants Christelijk Basisonderwijs in Bolsward en was en is lid, scriba en voorzitter van het College Kerkrentmeesters van de Kerkenraad van de Gasthuiskerk in Bolsward. Roelie Dijkstra-Abma (67), organiste uit Raerd is gedecoreerd vanwege haar vrijwilligerswerk bij het Nederlandse Rode Kruis, afdeling MidFriesland; bij het Doarpshûs ‘De Trijesprong’ in Raerd en tijdens vakantie- en recreatieprojecten van De Zonnebloem. Mantelzorger en Ielânen-vrijwilligster Gerrie Hendriks-Pijnacker (67) uit Sneek zet zich in voor de Commissie Hulp aan Oost Europa; de Baptisten gemeente Sneek, bestuurslid van het Vrouwennetwerk en medeorganisator van fancy fairs en koster bij rouw-en trouwdiensten. Het in de muziek actieve echtpaar Jan (56) en Johanna (52) Jongstra- de Jong uit Bolsward is betrokken bij Muziek- en Showband Hollandia in Bolsward en biljartvereniging ’t Trapke. Hij was verder vrijwilliger bij de Chr. Basisschool de Bron in Bolsward. Janny Kole (56) uit Bolsward is vanaf 1986 coördinator en collectant voor Jantje Beton, afdeling Bolsward; was tot twee jaar terug collectant en coördinator voor het Longfonds, wijk Noord II in Bolsward en is vanaf 1992 bestuurslid, penningmeester en momenteel secretaris/voorzitter Buurt- en Speeltuinvereniging Plan Noord II in Bolsward.  
 
De op sportgebied, korfbalclub de Lege geaën en ijsclub Adam en Atze, actieve ‘presentator’ Gerrit van der Leeuw (49) uit Tersoal zet zich verder in voor toneelvereniging ‘de Twa Doarpen Tersoal en Sibrandabuorren’ en dorpshuis ‘de Tuolle’ te Tersoal. Hij vervult sinds 2001 diverse functies bij de PKN gemeente ‘De Lege Geaën’ en is organisator (presentator en wedstrijdleider) van het ‘Preamke skowen’; De kerkelijk actieve Geeske Muurling-Buist (74) uit Sneek is medeoprichter (1980), vrijwilligster en bestuurslid (2000-2008), van wijkvereniging de Hen, later wijkvereniging Zwette Noord Oosthoek en verzorgde de wijkkrant en is vrijwilligster bij de Patyna-locaties Dr. Wumkeshûs en Ielânen in haar woonplaats. Emmy Schoneveld (63) uit IJlst is sinds 1979 vrijwilligster bij Stichting EHBO te Sneek; bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden; Patyna-locatie Nij Stapert in Wommels; bij muziekgroep de Spilbrekers in Sneek en is sinds 2005 medeoprichter en secretaris van de Fietsersbond Súdwest-Fryslân. Mantelzorger Anna Stienstra-Fopma (69) uit Bolsward is sinds 1987 vrijwilligster bij Patyna, locatie Bloemkamp in Bolsward en locatie It Menniste Skil. Ze is bestuurslid van de afdeling Bolsward van ‘De Zonnebloem’ en vrijwilligster bij de RK parochie in Bolsward en het Katholieke Vrouwen Gilde. Klaas Teerenstra (75) is in zijn woonplaats Heeg actief als voorzitter/secretaris en decorbouwer van toneelvereniging ‘De Sminkdoaze’ in Heeg; als vrijwilliger en lector van de St. Antoniusparochie, locatie St. Josephkerk in Heeg en onderhoudsvrijwilliger bij MFC ‘It Heechhûs’. Hij is sinds 2003 drager bij Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ in Heeg en vrijwilliger bij de Stichting ‘De Sylboade’ (dorpskrant) in Heeg. Oud-raadslid Jan Koster (69) uit Hemelum was bestuurslid en voorzitter van Dorpsbelang Hemelum. Hij nam in 1987 het initiatief tot de bouw van een nieuwe haven te Hemelum en is oprichter/secretaris en nu voorzitter van Watersportvereniging de Swaeikom. Verder doet hij van alles onder andere voor doarpshûs ‘De Begine’ in Hemelum; de reüniecommissie Hemelum; is sinds 2004 actief lid en voorzitter (sinds 2005) van Uitvaartvereniging De Laatste Eer in Hemelum.