Prachtige federatie senioren Postma-Groen BV partij in Exmorra

Exmorra - Een prachtige federatie Postma-Groen partij is vandaag (22 juli) verkaatst voor senioren heren en dames.

Drie parturen bij de dames kaatsten ieder twee keer in de poule. Gerde Lycklama à Nijeholt en Foke-Jil Bakker wonnen met grote overmacht beide partijen en pakten de kransen.  Veertien partuur bij de heren met grote aandacht voor het meester-partuur Gerrit Feenstra, Klaas Yska en Fokke Hamstra,  25 jaar geleden gesteld als vrije formatie en nu eindelijk afspraak nagekomen en als vrije formatie partuur op de lijst. De halve finale ging tussen partuur Andrys Osinga, Igor Kuiper en Hendrik Brandsma tegen Youri de Groot, Pieter Jan Leijenaar en Gerben de Boer. Dit werd een walk-over van 1-5 0-6 voor Youri, Pieter Jan en Gerben. De tweede halve finale ging tussen Gabe-Jan van Popta, Jelle Cnossen en Albert Feenstra tegen Willem Jan Postma, Redmer Strikwerda en Hendry Steigenga. Dit werd een walk over voor Willem Jan, Redmer en Hendry. Op 1-5 6-6 stonden zij ook in de finale.  In de finale lieten Youri, Pieter Jan en Gerben hun grote klasse zien en op 5-1 6-4 waren de kransen voor hen en de 2e prijs voor Willem Jan, Hendry en Redmer. Prijswinnaars dames: 1. Gerde Lycklama à Nijeholt,  It Heidenskip en  Foke Jil Bakker Tersoal Winnaarsronde heren: 1. Youri de Groot, Menaldum; Pieter Jan Leijenaar, Exmorra;  Gerben de Boer, Gaast 2. Willem Jan Postma, Bolsward;  Hendry Steigenga, Exmorra;  Redmer Strikwerda, Wommels 3. Andrys Osinga, Pingjum;  Igor Kuiper, Witmarsum; Hendrik Brandsma, Pingjum 3. Gabe Jan van Popta, Lollum; Albert Feenstra, Exmorra; Jelle Cnossen, Bolsward Herkansing heren: 1.  Tjerck Karsten, Bolsward; Geart Jan Karsten, Hartwerd; Sjoerd Teake Kooistra Hartwerd 2. Jelle de Vries, Wommels; Tjeerd de Vries, Wommels; Luitzen Schaafsma, Easterein