Milieueffecten bestemmingsplan buitengebied Súdwest-Fryslân goed beschreven

Bolsward -  De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan bui-tengebied Súdwest-Fryslân beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de gemeenteraad van de gemeente Súdwest-Fryslân- besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. Het plan De gemeente Súdwest-Fryslân wil een nieuw bestemmingsplan voor het zuidwestelijke deel van het buitengebied vaststellen, zodat deze weer actueel is en (vrijwel) gelijk aan de regeling in het andere deel van het buitengebied. Ook wil de gemeente de kernkwaliteiten landbouw, landschap, natuur en recreatie versterken. Vanwege de uitbreidings-mogelijkheden voor veehouderijen en mogelijke nadelige effecten op gevoelige natuur wordt een milieueffectrapport opgesteld. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen. Het advies Het milieueffectrapport beschrijft goed de situatie in het plangebied met de bestaande veehouderijen, recreatie, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en omliggende natuur. In de buitendijkse grond van het Natura 2000-gebied IJsselmeer groeit een voor stikstof gevoelige plantensoort. In het rapport zijn de milieueffecten van het plan goed onderzocht. Ontwikkelingen in de landbouw zijn mogelijk onder de voorwaarde dat de uitstoot van verzurende en vermestende stoffen niet toeneemt. Uitbreiding van recreatie vraagt onder andere om een goede landschappelijke inpassing.