Kransen voor Workumer jeugd

Workum - Het was afgelopen zaterdag de beurt aan kaatsvereniging de Pripper om een kaatswedstrijd te organiseren voor de jeugd van de federaties van Wûnseradiel-Bolsward-Workum en Sneek en omstreken. Ook de jeugdleden uit Balk mochten meedoen.

Omdat er geen K.N.K.B. wedstrijden waren, hadden 131 kinderen zich aangemeld,verdeeld over 6 klassen jongens en meisjes. Totaal 67 parturen. Om deze wedstrijden binnen een redelijke termijn af te werken, waren er 19 perken gelegd. Het hele veld was echt nodig om dit te realiseren. Om 10 uur begonnen en met behulp van bestuur, leden, ouders en vrijwilligers viel om 17.15 uur bij de schooljongens de laatste slag. Mede dankzij het prachtige kaatsweer kan gesproken worden van een geslaagde kaatsdag in Workum. Over de gehele dag gesproken werd er spannend gekaatst. Liefst 6 keer kwam “alle hout” aan de telegraaf. Bente Miedema en Julian Kuipers waren succesvol bij de schooljeugd en zorgden ervoor dat 2 van de 12 kransen in Workum bleven. Maar waar winnaars zijn er ook verliezers. In de finale van de pupillenjongens kwam Jari van Malsen uit Makkum bij een stand van 1-1 in een poging om de bal te keren zo ongelukkig ten val dat hij met waarschijnlijk een gebroken pols/arm per ambulance naar het ziekenhuis moest worden gebracht. De partij werd wel uitgekaatst. Remco Yska was zijn vervanger, maar wist de partij niet te winnen. De uitslagen van de diverse klassen: Welpen Jongens (13p): 1 . Edwin Arjen Yska Bolsward,Stijn Feenstra Exmorra; 2. Niek Bijma Arum, Sikke Kappeijne v.d. Copello Nijland; 3. Jesse v.d. Wal Witmarsum, Jitse Bosch Arum en Tymen v.d. Eems Makkum, Melle Talsma Achlum; Verl. : 1.Lieuwe v.d. Kamp Nijland,Ruben Hendriks Balk; 2. Jelmer de Boer Nijland, Allon Elzinga Bolsward. Welpen Meisjes (6 P.): 1. Inez Bosch Arum, Ylza Wijbenga Bolsward; 2. Fenna Cuperus Bolsward, Minke Tjalsma Bolsward; Verl. : 1. Maud v.d. Veen Arum, Janiek Van Der Brug Schettens. Pupillen Jongens (12 P.): 1. Johannes de Boer Hommerts,Tymen Bijlsma Bolsward; 2. Jari v. Malsen Makkum/Remco Yska Bolsward, Cees Detmer Kramer Balk; 3. Jurre Reitsma Exmorra, Jasper Hijlkema Arum. Verl.: 1. Siebolt Hofman Hommerts, Pieter Postma Wons: 2. Rogier Feenstra Bolsward, Stefan Stapersma Balk. Pupillen Meisjes (12 P.): 1. Hilde Stremler Exmorra, Lenthe Groen Makkum; 2. Nynke Kuipers Workum, Mara Konst Arum; 3. Marit Feenstra Exmorra, Minke Rienstra Nijland. Verl. : 1. Ellen de Jong Workum, Luanua Stobbe Balk; 2. Sacha v. Vugt Hommerts, Mare Galema Workum. Schooljongens (15 P.): 1. Jari Visser Witmarsum, Julian Kuipers Workum; 2. Dietmer Kuperus Bolsward, Hendrik Kuiper Allingawier; 3. Sil Nota Workum, Jelle Jon Bouwman Bolsward en 3. Johan Tolsma Exmorra, Colin Baarda Witmarsum. Verl. : 1. Marten Leijenaar Exmorra, Michel Hendriks Balk; 2. Folkert Wesselius Hommerts, Johan Rienstra Balk. Schoolmeisjes (10 P.): 1. Noa Elzinga Bolsward, Bente Miedema Workum; 2. Lieke Van Loon Makkum, Lynette Ypeij Witmarsum; 3. Jetske De Boer Hommerts, Marije Kuperus Bolsward. Verl. : 1. Lisanne Leijenaar Bolsward, Lieke Steigenga Exmorra; 2. Alberdina Groen Makkum, Martzen Gerbrandy Nijland.