Gratis toegang bij hoofdklasse Kimswerd

KIMSWERD - Het komend weekend viert Kimswerd het jaarlijkse dorpsfeest. Vrijdagavond wordt er afgetrapt met muziek van Waddenduo. Zaterdag is er overdag ledenkaatsen en is er ‘s avonds muziek van B.Normal. Zondag staat de hoofdklasse heren vrije formatie wedstrijd op het programma. De toegang is dit jaar gratis, er is een draaimolen op het veld waar kinderen tot 15.00 uur kosteloos gebruik van kunnen maken. Jannie Huizenga-van der Lei, oud Kimswerder, roept oud-dorpsgenoten op zondag naar het veld te komen voor een informele reünie: ,,Foar alle (âld)Kimsters, OKK-, keats-of oare freonen. Sin oan in lytse Kimster reünie? Sille we dat gewoan meiinoar oangean dit jier mei de Merke?. Oare jierren nei de merke hear ik wol ris, goh hie wol leuk west, mar wit net as ik wol bekinden tref en der bliuwt it faaks by en wurde der wer oare plannen makke. Werom sjoen en tinkend oan de leste OKK reünie yn 2011, tink ik, werom wachtsje oant der wer wat op tou setten wurd. Snein 20 augustus. Keatsers die harren best dogge, in feesttinte, draaimouneklanken, in bakt fiskje, OKK op e mesyktinte en geselligheid rûn it fjild. Moai toch. Yntreejild hoeft ek net in beletsel te wèzen want de tagong nei it keatsfjild is fergees. Praet meiinoar ôf, DIEL dit berjocht op jim fb side en we sjugge jim graach op snein 20 augustus.”