Aanloop verkiezingen | ChristenUnie: zorg dat iedereen meetelt

Bolsward - Het Bolswards Nieuwsblad telt af naar de herindelingsverkiezingen in november. In de weken op weg naar die datum laat het Bolswards Nieuwsblad de lijsttrekkers van de negen partijen aan de hand van tien vragen aan het woord. Deze week Lieuwe van der Pol, lijsttrekker  van de ChristenUnie. (NB: Dit artikel was bedoeld om eerder online te verschijnen, maar door een technisch mankement slaagde dit niet)

1. Welk thema wilt u als lijsttrekker het meest benadrukken in de verkiezingscampagne en wat zijn daarvoor uw redenen?
Mijn centrale uitgangspunt is coöperatieve samenwerking. Drie hoofdzaken zijn daarbij essentieel: zorg dat iedereen meetelt, investeer in de toekomst van kinderen en kom op voor (godsdienst)vrijheid. 2. Welk thema speelt een minder opvallende rol dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen en hoe verklaart u dat? Het verschil tussen stad en platteland zal minder opvallen; een nuchtere Fries weet dat de stad het platteland nodig heeft en andersom. De bewoners zijn van grote betekenis voor de gezamenlijke economie. Men is aangewezen op instellingen in de centrale steden Bolsward en Sneek en weet die te waarderen. 3. In welke opzichten is de band in deze raadsperiode tussen hoofdplaats Sneek enerzijds en de andere steden en dorpen anderzijds gegroeid? Is er sprake van grotere afstand? Uit de betrokkenheid van burgers bij het gemeentelijke beleid en de gemeenteraad – veel insprekers op commissievergaderingen en deelname aan de bezuinigingsdialoog – leid ik een groei van de onderlinge band. 4. Wat is uw opvatting over het functioneren van de Wet dualisering gemeentebestuur(2002) in Súdwest-Fryslân inzake het voor- en achteraf controleren van het collegebeleid door de gemeenteraad? Het voor- en achteraf controleren door de raad vindt op meerdere momenten plaats. Belangrijk onderdelen zijn de begroting en de jaarrekening. Ook de rekenkamerfunctie komt ons daarbij te hulp. Naast commissies die de kwaliteit van het begroten en het toezicht verbeterd hebben. Het interne toezicht op de uitgaven is zelfs zo goed dat de accountantsrapporten hiervan positief melding maken. 5. Wat is opvallend aan de kandidatenlijst van de ChristenUnie voor de komende herindelingsverkiezingen? Deze lijst is een afspiegeling van de maatschappij. Zowel jong als oud, man als vrouw, autochtoon als allochtoon, leden uit zowel stad als dorp zijn vertegenwoordigd. 6. Op welke wijze valt er in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie een juist evenwicht te onderscheiden tussen economische groei en ruime aandacht voor het milieu? Participatie betekent voor ons allereerst zo goed mogelijk deelnemen aan de samenleving; werk is daarbij sociaal gezien een gewenste aanvulling en staat hoog op ons verlanglijstje. Economische groei moet dienstbaar zijn aan deze participatie. De ChristenUnie vindt het milieu ook belangrijk. Grote agrarische bedrijven gaan beantwoorden aan de doelstelling: economisch rendabel en duurzaam. Een voorwaarde is dat de greep van de supermarkten wordt getemd; het is mij een doorn in het oog dat de agrarische producten geen eerlijke prijs opleveren. Bij een eerlijke prijs voor de producten is schaalvergroting in de huidige vorm niet nodig. 7. In welke opzichten is Súdwest-Fryslân een krimpgebied? En in welke opzichten niet? Het aantal kinderen neemt af en het aantal ouderen neemt juist toe in onze gemeente. Dit biedt het onderwijs de uitdaging de tering naar de nering te zetten en de zorg de uitdaging de toenemende vraag naar zorg op te vangen. Een andere trend is de trek van mensen van middelbare leeftijd uit de randstad naar onze gemeente, die hier prima in staat blijken hun werk te verrichten. Krimp betekent dus niet automatisch verlies aan kwaliteit. In het geheel niet! 8. Wat gaat er door de toevoeging van delen van Littenseradiel aan het beleid van Súdwest-Fryslân veranderen? En aan het imago van Súdwest-Fryslân? Littenseradiel valt op door een hoge veiligheidsbeleving; ik hoop dat dit op ons gaat afstralen. Ook ons beleefde veilige imago is nu al prima en wordt daarmee dus versterkt. 9. Bent u van mening dat het gemeentelijke beleid in Súdwest-Fryslan teveel wordt bepaald door beeldvorming of valt dat wel mee? Als het SWF-beleid windowdressing zou zijn, dan zou zij meer de pers halen! Nee, wij gaan voor kwaliteit. 10. Op welke drie thema’s hoopt de ChristenUnie behoorlijke resultaten te boeken in de komende bestuurlijke beleidsperiode. Wij willen een volwaardige uitbouw van de gebiedsteams met voldoende mandaat om de zorgvraag en dalende budgetten het hoofd te kunnen bieden. Een collectieve benadering van de opgave om jong en oud te laten participeren in de mienskip - in onderwijs, werk en samenleving. En als derde is de samenwerking met de kerkelijke gemeenschappen daarbij gewenst.