Aanloop verkiezingen | GemeenteBelangen-TotaalLokaal: SWF moet zuiniger zijn

Bolsward - Het Bolswards Nieuwsblad telt af naar de herindelingsverkiezingen in november. In de weken op weg naar die datum laat het Bolswards Nieuwsblad de lijsttrekkers van de negen partijen aan de hand van tien vragen aan het woord. Deze week in de laatste aflevering Klaas Jan Semplonius, lijsttrekker van GemeenteBelangen- TotaalLokaal (GBTL).

1. Welk thema wilt u als lijsttrekker het meest benadrukken in de verkiezingscampagne? En wat zijn daarvoor uw redenen? Kritisch zijn op uitgaven. Ondanks de economische groei, neemt het aandeel van de overheid in ons nationaal inkomen steeds verder toe. Dit fenomeen vindt ook plaats op lokaal niveau. GBTL vindt dat de gemeente(raad) kritischer dient te zijn op uitgaven. Zoals de investering van 17 miljoen euro voor de verbouw van het gemeentehuis en de bijdrage aan het Frysk Hynder op de Afsluitdijk van 2 miljoen euro. 2. Welk thema speelt een minder opvallende rol dan in de vorige gemeenteraadsverkiezingen? Hoe verklaart u dat? De afgelopen twee raadsperioden zijn belastingen en vergoedingen voor gemeentelijke diensten verder gestegen en is er voor miljoenen bezuinigd op cultuur, bibliotheken en subsidies. Met de huidige economische groei lijken de meeste politieke partijen deze bezuinigingen nu al bijna vergeten en stemden zij opnieuw in met miljoenen aan projecten alsof geld gratis is. 3. In welke opzichten is de band in deze raadsperiode tussen hoofdplaats Sneek enerzijds en de andere steden en dorpen anderzijds gegroeid? Of is er sprake van grotere afstand? Anders dan partijen de kiezer wil doen laten geloven, is het meeste beleid gericht geweest op Sneek, Bolsward en deels op Workum. De overige dorpen en steden moesten het stellen met het kernenbeleid en de clusteragenda terwijl veel dorpen geheel geen behoefte hebben aan een clusteragenda. Het idee van het kernenbeleid is prima, maar richt zich vooral het contact tussen de gemeente met de Plaatselijke Belangen en in veel gevallen is slechts een deel lid van een Plaatselijk Belang. 4. Wat is uw opvatting over het functioneren van de Wet dualisering gemeentebestuur (2002) in Súdwest-Fryslân inzake de het controleren van het collegebeleid door de gemeenteraad? Raadsfracties zijn over het algemeen weinig kritisch en zijn nog minder kritisch als het de eigen wethouder betreft. GBTL vindt dat de kiezer goede besluitvorming en dus een kritische gemeenteraad verdient. 5. Wat is er opvallend aan de kandidatenlijst van de GBTL voor de komende herindelingsverkiezingen? Als GBTL zijn wij trots op het feit dat wij als GemeenteBelangen en TotaalLokaal zijn gefuseerd en de krachten bundelen. Er is sprake van een mooie lijst van nieuwe gezichten en ervaren mensen met allemaal de drive om van Súdwest-Fryslân een betere gemeente te maken. 6. Op welke wijze valt er in het verkiezingsprogramma van de GBTL een juist evenwicht te onderscheiden tussen economische groei en ruime aandacht voor het milieu? Economisch heeft Súdwest-Fryslân als voornaamste taak groei te faciliteren zoals met de uitbreiding van de Hemmen III. Uitbreiden van bedrijvigheid dient ook te gelden voor kleinere kernen. 7. In welke opzichten is Súdwest-Fryslân een krimpgebied? En in welke opzichten niet? Súdwest-Fryslân is geen krimpgebied. De demografie verandert en GBTL zet in op het behoud van de voorzieningen in de kleinere kernen opdat jongeren en ouderen minder snel genoodzaakt zijn te verhuizen naar grotere kernen. 8. Wat gaat er door de toevoeging van delen van Littenseradiel aan het beleid Súdwest-Fryslân veranderen? En aan het imago van Súdwest-Fryslân? Het is belangrijk dat Súdwest-Fryslân en het nieuwe deel van Littenseradiel zich straks ook één gemeente voelen en Littenseradiel niet als een stukje extra belastinggebied wordt gezien. GBTL zet in op goede communicatie en bij wie men terecht kan in geval vragen. Zo zullen wij ons hard maken voor een goede invulling van csg Bogerman in Wommels. 9. Bent u van mening dat het gemeentelijk beleid in Súdwest-Fryslân teveel wordt bepaald door beeldvorming? Of valt dat wel mee? Helaas is het antwoord: ja. De gemeente publiceert jaarlijks een 200 persberichten, adverteert in kranten en geeft zelf magazines uit. In al deze berichten geeft Súdwest-Fryslân aan hoe goed zij bezig is. Niet dat alles slecht gaat, maar een realistischer beeld en ook zaken aangeven die niet goed gaan, is wenselijker. 10. Op welke drie thema’s hoopt de GBTL behoorlijke resultaten te boeken in de komende bestuurlijke beleidsperiode? En waarom kiest u voor deze drie thema’s? Ten eerste op het meer terughoudend zijn van belastinguitgaven aan projecten waarvan de meerwaarde niet is aangetoond. Ten tweede op het verbeteren van de zorg. Ook de komende jaren staan de budgetten zwaar onder druk. Ten derde zetten wij in op bedrijvigheid waarbij we rekening houden met milieu en natuur.