Definitief besluit Windpark Nij Hiddum-Houw in zicht

REGIO - De afspraken met de omgeving over de geluidsreductie, verlichting en geen slagschaduw door de molens van Windpark Nij Hiddum-Houw, zijn definitief overgenomen door de provincie. Dit staat in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) dat klaar is.

De provincie komt zo de gemeente Súdwest-Fryslân en stichting Hou Friesland Mooi tegemoet. Zij hadden kritiek op het ontwerpplan. Op dit plan kwamen 238 reacties binnen. Provincie, gemeente en initiatiefnemers willen mogelijke overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken. Op basis van de reacties en adviezen van de Commissie voor de Milieueffectrapportage (MER) en de Omgevingsadviesraad (OAR) is het Provinciaal Inpassingsplan aangepast. Op 27 juni nemen Provinciale Staten een definitief besluit over dit plan.

Het windmolenpark helpt de provincie om de doelen op het gebied van duurzame energie te halen. Fryslân wil af van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, wat landelijk en internationaal ook het streven is. Hiervoor is het nodig dat Fryslân overschakelt op een mix van energie uit wind, zon, water en aardwarmte.

De initiatiefnemers maken met de Omgevingsadviesraad afspraken over een regeling voor direct omwonenden en financiële deelname. Dit wordt vastgelegd in een Omgevingsovereenkomst. Het concept is inmiddels door de Omgevingsadviesraad voorgelegd aan de dorpsbelangen en omwonenden. De planning is om de overeenkomst in mei te tekenen.

Monitoring gezondheid

De provincie erkent dat de komst van het windpark leidt tot zorg in de omgeving. Er is geprobeerd dit weg te nemen door te werken met een Omgevingsadviesraad en door belanghebbenden te vragen om op de plannen te reageren. Op dit moment is er in de omgeving nog zorg over gezondheidsrisico’s. Alhoewel er volgens de laatste onderzoeken geen enkele aanleiding is tot zorg, hebben de initiatiefnemers toegezegd samen met de provincie de eventuele effecten van het park op de gezondheid te willen laten monitoren door een deskundige instantie. Deze gezondheidsmonitoring is uniek in Nederland.

Het Rijk heeft met Fryslân afgesproken in 2020 530,5 MW aan windenergievermogen te hebben gerealiseerd. Windpark Nij Hiddum-Houw omvat negen windturbines bij de kop van de Afsluitdijk, in de gemeente Súdwest-Fryslân. De ontwikkelaars zijn Windpark Gooyum- Houw BV en Nuon Wind Development BV. De bouw van het windpark staat gepland in 2020. Meer informatie op www.fryslan.frl/nijhiddumhouw.