Deze inwoners van Súdwest-Fryslân kregen een lintje

SNEEK - Het is de dag voor Koningsdag, traditiegetrouw de dag van de Lintjesregen. In Súdwest-Fryslân reikte waarnemend burgemeester Magda Berndsen vanochtend in de Martinikerk in Sneek zeventien Koninklijke onderscheidingen uit voor mensen die verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Twee inwoners van de gemeente werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, de overige vijftien zijn bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Johanneke Marijke Hein-van der Hoek, Burgwerd

Johanneke Marijke Hein-van der Hoek uit Burgwerd is één van de twee personen die geridderd zijn. De lijst met vrijwillige activiteiten van Van der Hoek, 70 jaar, is lang. Ze zette zich met name in voor de Joodse gemeenschap. Ze begon in 1984 als algemeen bestuurslid/secretaris van de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) Arnhem, waar ze zes jaar actief was. Van 1991 tot 1996 was ze lid van de groep vrijwilligers die overledenen verzorgen en de begrafenis begeleidden. Ook heeft ze, vanaf 1994, in vier jaar een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de nieuwe Sidoer (gebedenboek) en was ze van 1997 tot 2001 voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente Arnhem/Gelderland. In die periode was Van der Hoek tevens lid van het Hoofdbestuur van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom. Na 2001 was ze actief lid van diverse commissies van de Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland. Tussen 2005 en 2007 was de Burgwerdse secretaris van de Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland. Ze maakte meerdere beleidsstukken en heeft meegewerkt bij de opstelling van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement voor de PJG Noord-Nederland en vanaf 2005 is ze docente Jodendom bij de cursus Theologische Vorming in Sneek. Een jaar later was Van der Hoek één van de mede-organisatoren van de viering van de Onafhankelijkheidsdag van Israël in Friesland. Tussen 2009 en 2015 was ze voorzitter van de Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland en sinds 2016 zet ze zich als lid van Dorpsbelang Burgwerd in voor het dorp.

Fouke de Vries, It Heidenskip

De andere Ridder komt uit It Heidenskip. Ook Fouke de Vries (65) kreeg de onderscheiding vanochtend opgespeld. Hij verdient deze door zich onder meer in te zetten voor de kerk en op sportief en muzikaal gebied. Zo vervulde De Vries verschillende functies voor de Protestantse Gemeente in It Heidenskip. Hij was vijf jaar (1971-1976) leider van de Jeugdraad, maakte ook het halve decennium vol (1980-1985) als leider van Christelijke Jeugdvereniging en is sinds 2002 penningmeester van de Stichting Beheer Kerkgebouw. Twee jaar later werd hij ook kerkrentmeester, een functie die De Vries nog altijd bekleedt. De Vries was in 1975 één van de medeoprichters van de Fierljepvereniging en nam als secretaris negen jaar lang zitting in het bestuur. Vanaf 1990 was hij dertien jaar lang penningmeester van de Christelijke basisschool ‘De Brêge’ in It Heidenskip. Tussen 1995 en 1999 was hij ook penningmeester en secretaris van de Friese Land- en Tuinbouw Organisatie (thans LTO Noord) en betrokken bij de fusie tussen FLTO en ABTB. De muzikale functies begonnen in 1999, toen De Vries zes jaar lang voorzitter van de Christelijke Muziekvereniging Studio was. Sinds de eeuwwisseling is de nieuwbakken Ridder vrijwilliger en bestuurslid (2000-2013) van de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) de Súdwesthoeke te Koudum, waarvan hij sinds 2013 gebiedscoördinator is. Ook houdt De Vries lezingen en presentaties voor boeren en andere belangstellenden. Actieve bestuursfuncties van dit moment: voorzitter van de werkgroep Skriezekrige Idzegea (sinds 2003), bestuurslid van Blaasorkest ‘De Snippefangers’ in Bakhuizen (voorzitter van 2008 tot 2016 en sindsdien penningmeester) en sinds 2013 medeoprichter en actief lid van de werkgroep Fûgelûntwyk It Heidenskip en drijvende kracht achter aanleg natuurgebied ‘De Wolvetinte’.

De overige vijftien onderscheiden inwoners uit Súdwest werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een opsomming.

Roel Galema (60), Bolsward

Galema was 21 jaar lid van de vrijwillige brandweer; van 1996 tot en met 2010 bij de voormalige gemeente Bolsward en vanaf 2011 tot en met 2017 bij de gemeente Súdwest-Fryslân.

Akke de Jager-Piersma (81), Bolsward

Piersma heeft haar onderscheiding onder meer te danken aan haar vele vrijwilligersfuncties in de zorg. Ze is al vanaf 1971 mantelzorger voor familie en buurtbewoners en is sinds 1982 vrijwilligster bij Bloemkamp. Daarnaast was Piersma lange tijd (1978-2017) vrijwilligster bij de rommelmarkt in Bolsward. Vanaf vanaf 1994 vrijwilligster bij Chr. Maatschappelijke Vrouwenbeweging Passage, gastvrouw en oprichter van de wekelijkse fietsclub. Twee jaar later werd ze bezoekdame bij de Martinigemeente en Piersma is al ruim twintig jaar collectante voor diverse goede doelen.

Jan Keuvelaar (75), Bolsward

Keuvelaar zet zich met name in voor activiteiten rond de geschiedenis van Bolsward. Hij was van 1994 tot vorig jaar redactielid van het Magazine Bolswards Historie, is vanaf 1994 stadsgids van Bolsward en is sinds dat jaar ook lid van de werkgroep Geschiedenis van de Stichting Bolsward Historie en contactpersoon naar het bestuur. Ook verzorgt hij sinds 1994 lezingen over de geschiedenis van de stad en is hij vraagbaak voor onderzoekers, schrijvers en belangstellenden. Maker van een brochure over het restauratieproject van historische panden in Bolsward. Vanaf 2005 kwamen daar twee functies bij: Keuvelaar is medewerker bij het archiveren van gemeentelijke documenten en beheerder van de Oudheidkamer in Bolsward. In die hoedanigheid zorgt hij ook voor registratie, inventarisatie en aankoop van objecten en is hij vrijwilliger bij de openstelling voor publiek tijdens de zomermaanden. Sinds 2011 lid van de Commissie Bestemming Stadhuis Bolsward voor het nieuw te ontwikkelen Historisch Centrum Westergo. In een verder verleden (1982-1986) was Keuvelaar voorzitter van de Wijkkerkenraad West van de Gereformeerde Kerk in Bolsward en was hij tussen 1987 en 1995 bestuurslid van Scholengemeenschap Titus Brandsma.

Tineke Eringa-Dijkstra (75), Burgwerd

Dijkstra werd onderscheiden voor haar verdiensten voor het onderwijs en de kerk. Ze was 4 jaar (1980-1984) secretaris van het bestuur van de Landbouwschool in Witmarsum en een even zolange periode (1984-1988) secretaris van de Chr. Basisschool ‘It Skûlplak’ in Burgwerd. Ze vervult diverse functies bij de PKN gemeente Burchwert/Hartwert/Hichtum: vanaf 1984 is Dijkstra koster van de Johanneskerk in Burgwerd; 12 jaar (1986-1998) ouderling; 5 jaar (1993-1998) scriba; had zitting in de beroepingscommissie voor een nieuwe predikant (1995-1997); is vanaf 2008 ouderling en vanaf 2012 voorzitter; vanaf 2006 redactielid kerkblad. Daarnaast is Dijkstra vanaf 1993 bestuurslid en vanaf 1994 secretaris van de Stichting Sneek 1940-1945.

Harmen Haagsma (74), Gaast

Haagsma vervult al jaren bestuursfuncties bij verschillende verenigingen in het dorp. Hij is vanaf 1972 vrijwilliger en bestuurslid van de Vereniging Dorpsbelang in Gaast, sinds 1980 vrijwilliger en bestuurslid van de begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ en vanaf dat jaar ook vrijwilliger en bestuurslid van dorpshuis ‘De Fûke’ en kantine ‘De Boppeslach’ in Gaast. Sinds 1985 is Galema voorzitter van de klaverjasvereniging en sinds 2000 is hij vrijwilliger bij de ‘Tentcommissie’ in Gaast en medeorganisator van het jaarlijkse dorpsfeest. Beheerder van de financiën en ‘manusje van alles’. Vanaf 2005 is Haagsma chauffeur bij de Stichting Buurtbus Makkum-Hindeloopen.

Siebe Tjalma (65), It Heidenskip

Tjalma was in 1975 medeoprichter en elf jaar lang penningmeester van Fierljepvereniging It Heidenskip. Ook was hij 28 jaar (1986-2014) trainer/coach van de fierljepper en is sinds 2014 is hij vrijwilliger. Tjalma is al vanaf 1980 bardienstmedewerker van het dorpshuis ‘It Swaeigat’ en is sinds dat jaar ook vanuit Dorps- en Streekbelang betrokken bij de IJswegencentrale en als bestuurslid betrokken bij Vogelwacht Workum. Sinds 1987 is hij decorbouwer bij toneelvereniging ‘Yn it oare fel’ en hij was acht jaar (1988-1996) bestuurslid van het Dorps- en streekbelang. Terug naar het fierljeppen: Tjalma is sinds 1989 medeorganisator en commissielid van de Nationale Fierljep Manifestatie (NFM). Tot slot: vanaf 2013 is hij actief lid van de Greidefûgelclub ‘Fûgelûntwyk it Heidenskip’ en actief betrokken bij het natuurgebied ‘De Wolvetinte’.

Gerben Wijnja (63), Tjerkwerd

Wijnja was 41 jaar (1975-2016) naast zijn baan als onderwijzer vrijwilliger bij basisschool De Bron. Had zitting in de medezeggenschapsraad, was redactielid van de schoolkrant, lid van de bouwcommissie van de Heamielwagen en organisator van de jaarlijkse molenexcursie. Is vanaf 1975 redactielid van het molenblad ‘de Utskoat’ en was 10 jaar (1981-1991) vrijwilliger bij de vereniging Gild Fryske Mounders. Betrokken vrijwillig molenaar op de molens in Sint Johannesga en Tjerkwerd. Sinds 1992 is hij redactielid van de dorpskrant ‘it Skieppesturtsje’. In 2010 was Wijnja oprichter en bestuurslid (tot 2017) van ‘Kunstrijk Tjerkwert’. Sinds 2012 is hij vrijwilliger voor de website van Tjerkwerd, fotograaf en webmaster en is schrijver van diverse boeken, onder andere over molens.

Ultsje Wiersma (65), Wommels

Wiersma is vanaf 1990 betrokken gemeentelid bij de toenmalige Hervormde Kerk in Wommels, nu PKN gemeente, was 5 jaar kerkvoogd bij de toenmalige Hervormde Kerk in Wommels en heeft zich ingezet voor de totstandkoming van een band tussen de kerk van Wommels en de partnergemeente in Sibiu, Roemenië. Daarnaast is hij vanaf 2010 vertaler van de kerkdienst in het Engels voor een Etiopisch gezin. Verder is Wiersma vanaf 2001 bestuurslid/voorzitter van de Ferieniging Kollektyf Wynmûnebesit in Wommels en Iens (FKWWI) en was hij van 2002-2006 en 2012-2017 raadslid van de toenmalige gemeente Littenseradiel. Vanaf 2002 is Wiersma organisator van het loopevenement ‘Slachterin’ te Wommels en sinds drie jaar is hij voorzitter van de in 2015 opgerichte Wommelser Enerzjy Koöperaasje (WEK).

Bennie de Vries (78), Workum

De Vries was 50 jaar (1960-2010) vrijwilliger bij de Atletiek Vereniging Horror te Sneek. Nu is hij al vanaf 1964 vrijwilliger bij de R.K. parochie Sint Werenfridus te Workum en was van 1964 tot 2014 vaste organist bij de erediensten. Ook is hij oprichter van het kinderkoor en actief als dirigent en muzikaal begeleider. Ontwerper van het kapelletje ‘De Nonnenkapel’. Sinds vier jaar is hij organist bij maandelijkse vieringen in ‘Nij Mariënacker’ te Workum. Ook is De Vries initiator van de zomeropenstelling van de Sint Werenfriduskerk in Workum en verzorgt hij rondleidingen in het kader van het project ‘Tsjerkepaad’. 40 jaar (1972-2012) was hij vrijwilliger bij het Sint Nicolaas Comité Workum en muzikaal begeleider tijdens het kinderprogramma. Vanaf 1990 is De Vries vrijwilliger bij zorginstelling Patyna, locatie Teatskehûs te Blauwhuis. Tot slot was hij 11 jaar (2004-2015) vrijwilliger bij het Museum Kerkelijke Kunst te Workum.

Echtpaar Van der Valk, Vervaart-van der Valk, Workum

Een bijzonder moment voor Jacob en Trudy Van der Valk uit Workum. Beiden werden koninklijk onderscheiden. Jacob (60) bekleedde vele bestuursfuncties. Hij was 4 jaar (1984-1988) bestuurslid van de Chr. Boeren- en Tuinders Bond (thans LTO), was 3 jaar (1995-1998) bestuurslid van de basisschool ‘Doltesskoalle’ in Workum, was 4 jaar (1999-2003) voorzitter van het CDA in de voormalige gemeente Nijefurd en was was 4 jaar (2004-2008) secretaris van de Ruitervereniging Morrarúters in Koudum. Ook was hij 13 jaar (2004 tot 2017) vrijwilliger bij het Kultuerhûs De Klameare in Workum, was hij 8 jaar (2007-2015) bestuurslid van de Agrarische Natuurvereniging Kuststripe, waar hij zich bezighield met integratie van belangen van de weidevogels en de beheerders. Vanaf 2008 is de heer Van der Valk bestuurslid (2008-2010) en sinds 2010 voorzitter van de Vereniging Plaatselijk Belang Workum. Vanaf 2008 is hij adviseur Stichting Promotie Workum en sinds twee jaar is hij adviseur van de stichting Exploitatie Rolpeal.

Zijn vrouw Trudy (60) was in 1991 oprichter van peuteropvang Hummelhiem in Workum. Ze was peuterleidster en coördinator peuterspeelzalen in de voormalige gemeente Nijefurd. Ook was ze 14 jaar vrijwilligster bij de stichting Te Plak in Workum. Vanaf 2000 is Trudy vrijwilligster bij de werkgroep OEPS in Workum. Daarnaast was ze in 2000 oprichter en tot 2004 vrijwilligster bij theatergroep Hummelfreules. Vanaf 2004 is ze vrijwilligster bij de stichting Workum Bruist en vanaf 2010 is ze dit ook bij de stichting Promotie Workum. Trudy gaf jarenlang dansles in de muziekschool en op basisschool ‘De Paadwizer’ in Parrega en was betrokken bij het lokale programma rondom bezoek Koningin Beatrix in 2012. Van 2004 tot en met 2017 was ze pachter/beheerder van sociaal-cultureel centrum Kultuerhûs Klameare in Workum.

Sibbel de Jong-Schootstra (67), Goënga

Mevrouw De Jong-Schootstra was van 22 jaar lid (van 1991-2000 voorzitter) van Werkgroep Amnesty International, Sneek. Ze is vanaf 1979 betrokken bij gemengd koor ‘Lytse Krêft’ in Gau en was diverse periodes voorzitter, secretaris en penningmeester en lid van de muziekcommissie. Ook was ze 18 jaar (1980-1998) lid van het ombudsteam van de PvdA Wymbritseradiel. Vanaf 2012 is De Jong-Schootstra dorpsvertegenwoordiger namens de PvdA voor het dorp Goënga en is ze bestuurslid van de Federatie voor muziek- en zangverenigingen (FeMuZa) in Súdwest-Fryslân. Sinds twee jaar is ze lid van de Cliëntenraad Zorggroep Patyna, locatie Bloemkamp in Bolsward. Al vanaf 1980 vervult ze diverse functies bij de PKN gemeente ‘De Lege Gaean’, zoals lid kerkenraad, bestuurslid Provinciaal Kerkelijk bureau ‘It Skewiel’, cursusleider ambtsdragers, lid Kindernevendienstcommissie, bestuurslid van Regionaal Dienstencentrum Samen op Weg kerken in Friesland, scriba, preekvoorziener en notulist.

Riek Terpstra-Weersma (74), Heeg

Riek Terpstra-Weersma is pleegouder van 3 kinderen (van 1988-1997 bij haar in huis wonend). Ze was 6 jaar zorgverlener voor een echtpaar met kind en is actief in diverse functies bij de PKN kerk in Heeg: zo was ze 4 jaar (1997-2001) ouderling bij woonzorgcentrum Talma State in Heeg, is sinds 2003 wijkouderling, vrijwilliger bij kerkrijden, ziekenhuisbezoeken, koffieochtenden en hulp bij jaarlijkse rommelmarkt. Vanaf 2001 is Terpstra-Weersma mantelzorger voor haar kleinzoon. Vanaf 2006 was bestuurslid (2006-2015) en sinds 2016 voorzitter van Chr. Gemengd koor ‘Nije Moed’ in Oosthem. Ook was ze 10 jaar vrijwilliger bij de Fryske Wike (Friese vakantieweken) in het Roosevelthuis in Doorn. Een vakantieweek voor Friese ouderen en minder validen.

Bauke de Jong (66), Sneek

De Jong vanaf 1970 vrijwilliger bij Advendo Korpsen in Sneek – slagwerkinstructeur voor Advendo en Jong Advendo, leider kampweken, lid barcommissie, lid van het materiaalteam en lid Raad van Toezicht van de Stichting Vrienden van Advendo. Ook is hij vanaf 1987 secretaris van de Stichting Vrienden van Advendo. Daarnaast was hij 9 jaar (2000-2009) secretaris van de Stichting De Sneker Pan, de stichting die het Sneker Skûtsje beheert. Verder is hij vanaf 2003 secretaris van het Dicky van der Werffonds, dit fonds ondersteunt financieel het skûtsje ‘De Sneker Pan’. Vanaf 2006 is De Jong secretaris van de Sinterklaascommissie in Sneek. Tot slot was hij in 2010 secretaris van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS).

Ria Slippens-Kupers (70), Sneek

Ria Slippens-Kupers is sinds 1974 vrijwilligster bij de Rooms-katholieke parochie in Sneek, onder meer als lector, gastvrouw, wijkhoofd (rouw en trouw), collectant en contactpersoon van de welkomstgroep voor nieuwkomers. Ze was 35 jaar (1979-2014) vrijwilligster bij Volleybalvereniging Animo, thans Volleybalvereniging Sneek. Haar functies daar: scheidsrechter en wedstrijdsecretariaat. Sinds 2011 is ze als vrijwilligster actief bij de Voedselbank in Sneek.