Lezing: Geldhandel in het Bolswarder Nut in Broerekerk

BOLSWARD - In de Broerekerk in Bolsward is dinsdag 29 mei een lezing in het kader van het culturele Halbertsmajaar. Stichting Gabe Skroar uit Grou organiseert deze lezing samen met het Gysbert Japicxhûs.

De lezing wordt gegeven door Halbertsma-kenner Alpita de Jong en heeft als thema ‘it Boalserter Nut’, waarin Gabe Skroar een bezoek brengt aan het Nut en daar een lezing hoort over de geldhandel. Met vioolmuziek (door een lid van de Halbertsma-familie) en punch, zoals dat tijdens de Nutsbijeenkomsten in 1800 gebruikelijk was. Aangevuld met een bijdrage van Tjalling Halbertsma (econoom). Gabe Skroar is een bedenksel van Joost Halbertsma, letterkundige, schrijver en doopsgezind dominee die in het begin van de 19e eeuw een aantal jaren in Bolsward heeft gewerkt en gewoond. De lapekoer fan Gabe Skroar en Rimen&Teltsjes zijn iconen van de Friese literatuur.

‘Gabe hie in bulten praten heard fan it Boalserter Nut: de iene sei er dit fan en de oare dat, mar dy’t der west wiene seine allegearre dat hja der in bulte nocht hawn hiene.’ Zo begint het verhaal van ‘It Boalserter Nut’ uit ‘De Lapekoer fan Gabe Skroar’ (1822). ‘Op de gearkomsten fan it Boalserter Nut seach men kleur as de dei, dat de âlde republikeinse gelykheit dêr noch lang net utstoarn wie. Ald en jong, heech en leech, riken en boargers, ryp en grien, siet hjir ûnder en troch inoar.’

De lezing begint om 20.00 uur, inloop met koffie vanaf 19.30. Kosten: tien euro, waarbij de koffie en punch in de pauze zijn bij inbegrepen. Kaarten aan de kassa of via het Gysbert Japicxhûs.