Laatste Heamielconcours EHBO’ster Hinke Twijnstra

BOLSWARD - Niemand kon precies zeggen hoe lang Hinke Twijnstra uit Tjerkwerd al EHBO’ ster is op het Heamielconcours, maar zondag kondigde ze onverwacht aan dat dit haar laatste jaar was. ,,Ik ha der efkes oer neitochtt, it wurdt no tiid dat de jeugd it oernimt.’’

Zelf durfde ze ook geen gokje te wagen hoe vaak ze samen met een collega bij het Heamielconcours aan de kant zat om in geval van een valpartij naar de onfortuinlijke ruiter of amazone te snellen, ,,mar ik wie al by it konkoers doe’t se noch op de iisbaan rieden, en dat is al in moai skoft lyn. As dank brocht Sietske Dijkstra fiif droege woarsten. Dat wie doe sa.’’ Ze heeft in die tientallen jaren heel wat valpartijen meegemaakt, want paardensport staat behoorlijk hoog in het lijstje van gevaarlijke sporten. ,,We hawwe gelokkich noait in reanimaasje hân, mar wol geregeldwei minsken dy’t wat lêst fan ‘e nekke hienen. En dan gjin risiko: 112 belje foar in ambulance.’’

Voor de Hanzeruiters kwam het afscheid onverwacht. In allerijl werd een grote bos bloemen geregeld en bij gebrek aan een menwagen, een cabrio. Toen de EHBO werd opgeroepen om even naar de jurywagen te komen, had Hinke Twijnstra nog niks in de gaten, en eigenlijk vond ze het allemaal veel te gek, maar toch maakte ze een ererondje door het parcours.

,,Ik gean troch mei de ynstruksje en de eksamens op skoalle, mar hjir stop ik. Prachtjierren hear! Hynsteminsken binne sokke noflike lui.’’