Wetterskip Fryslân versoepelt beregeningsverbod

REGIO - Het beregeningsverbod dat Wetterskip Fryslân vorige week vanwege droogte heeft afgekondigd heeft effect. Het waterverbruik is verminderd en het waterpeil is vrijwel overal op de gewenste hoogte. Wetterskip Fryslân ziet daardoor een mogelijkheid om agrariërs voorlopig toe te staan akkerbouwgewassen zes uur langer te beregenen: tussen 18.00 uur ’s avonds en 10.00 uur ’s ochtends. Ook het verbod op de beregening uit grondwater wordt versoepeld. De aanpassingen gaan per direct in. Het verbod op het beregenen van grasland uit oppervlaktewater blijft van kracht.

Het beregeningsverbod dat Wetterskip Fryslân vorige week vanwege droogte heeft afgekondigd heeft effect. Het waterverbruik is verminderd en het waterpeil is vrijwel overal op de gewenste hoogte. Wetterskip Fryslân ziet daardoor een mogelijkheid om agrariërs voorlopig toe te staan akkerbouwgewassen zes uur langer te beregenen: tussen 18.00 uur ’s avonds en 10.00 uur ’s ochtends. Ook het verbod op de beregening uit grondwater wordt versoepeld. De aanpassingen gaan per direct in. Het verbod op het beregenen van grasland uit oppervlaktewater blijft van kracht.

Het waterschap benadrukt dat de uitzonderlijke droogte aanhoudt en roept iedereen met klem op behoedzaam om te blijven gaan met het gebruik van oppervlakte- en grondwater. Sinds donderdag 26 juli mogen agrariërs en inwoners van Fryslân en het Groningse Westerkwartier hun grasland niet meer beregenen met water uit sloten, kanalen en meren. Ook mocht er geen gebruik gemaakt worden van grondwater.

Agrariërs mochten de overige gewassen nog wel beregenen tussen 22.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s ochtends. Voor dit nachtelijk tijdstip is gekozen omdat de verdamping van water overdag nu erg sterk is.

Beregeningstijdstippen

,,De afgekondigde maatregelen hebben voldoende effect op het waterpeil en het beregeningsverbod wordt goed nageleefd. We constateren dat het op dit moment verantwoord is om de beregeningstijdstippen met zes uur te verruimen”, zegt Marian Jager, loco-dijkgraaf en lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. ,,Er mag nu van 18.00 uur tot 10.00 uur worden beregend. Met deze verruiming komen we ook tegemoet aan de vraag vanuit de landbouwsector om andere gewassen dan gras langer te mogen beregenen.” Welke gewassen wel mogen beregend, staat op www.wetterskipfryslan.nl.

Grondwater

Het waterschap staat nu ook beregening uit grondwater toe. Jager: ,,We roepen boeren op de ondiepe bronnen boven de keileemlaag hiervoor niet te gebruiken. Deze hebben invloed op het oppervlaktewater.”

De vraag naar water is op dit moment groter dan de wateraanvoer. Het ministerie heeft donderdag aangegeven dat de waterschappen voorlopig dezelfde hoeveelheid water mogen blijven inlaten uit het IJsselmeer. Over ongeveer twee weken komt er een nieuwe landelijke afweging over het binnenlaten van IJsselmeerwater waarna er mogelijk nadere maatregelen worden afgekondigd.