Handen uit de mouwen bij hekkelen en schoonmaken oevers Lytse Farwegen

EASTEREIN - Fûgelwacht Easterein en werkgroep lytse farwegen Easterein, Hidaard, Hartwert en Reahûs staken zaterdag de handen uit de mouwen tijdens een oeverschoonmaakactie.

In juni zijn de vier dorpen begonnen met het opschonen van vrijwel dichtgegroeide vaarten. Middels een hekkelproject werd 20 kilometer vaarweg opgeschoond. Met het hekkelen kwam veel afval mee op de wal. Voor het behoud van de Natuur en natuurschoon hebben tientallen vrijwilligers zich ingezet voor de schoonmaakactie.

De vier dorpen hebben in 2016 de handen ineengeslagen om de vaarten op te schonen zodat kleine motorbootjes en sloepen weer kunnen varen.

Samen ontwikkelden ze het projectplan, dat naast het opschonen van de vaarten ook het plaatsen van aanlegsteigers en informatieve bewegwijzering omvat. De financiering kwam rond door steun van het Iepen Mienskips Fûns, de voormalige gemeente Littenseradiel, de gemeente Súdwest-Fryslân, de Bolswarder Stichtingen (Sint Anthony Gasthuis & Hendrick Nannes en Catrijn Epes stichting) en een aantal kleinere fondsen. Ook de bevolking zelf liet zich niet onbetuigd: via acties van lokale ondernemers en crowdfunding kwam een belangrijk deel van het benodigde geld uit de eigen Mienskip. Inmiddels is er 20 kilometer vaarweg opgeschoond waardoor er ook nieuwe routes ontstaan voor omliggende dorpen als Wommels, Burgwerd maar ook voor Bolsward en Sneek. Komend najaar wordt er gewerkt aan de bewegwijzering en worden in de dorpen aanlegsteigers gecreëerd.

De regio heeft een grote natuurlijke rijkdom en een in het landschap nog steeds zichtbare cultuurhistorie. ,,Juist vanaf het water kan daar intensief van genoten worden”, aldus Jelle Bouma van Hidaard.

De samenwerkende vier dorpen willen door het weer bevaarbaar maken van de oude vaarwegen bijdragen aan de levendigheid en leefbaarheid van het gebied.