Nieuwe stuurgroep Aquaduct Bolsward wil af van Kruiswaterbrug

BOLSWARD - Het moet afgelopen zijn met geluidsoverlast van de Kruiswaterbrug. Dat vindt de onlangs opgerichte Stuurgroep Aquaduct Bolsward. Tot ver in de Hanzestad ervaren inwoners geluidsoverlast van de klepperende Kruiswaterbrug. ,,Zelfs na het opknappen van de brug, is de geluidsoverlast gebleven. Een aquaduct zou een kwaliteitsverbetering van de verkeerssituatie betekenen, geluidsoverlast zou tot het verleden behoren en de leefbaarheid van de directe en verdere omgeving zou toenemen”, constateert Doet Boermans van de Stuurgroep Aquaduct Bolsward.

Samen met Tom Mulder, Aad Voshol en Pieter Dijkstra vormt Boermans de Stuurgroep Aquaduct Bolsward. Met het motto ‘Aquaduct geeft Bolsward meer perspectief’ wil de Stuurgroep de A7 ter hoogte van Bolsward laten verzinken in het landschap. ,,Dus een aquaduct in de weg. Het verkeer op het water en het wegverkeer kunnen elkaar 24 uren en 7 dagen per week ongehinderd kruisen.

Achter de schermen is de Stuurgroep druk bezig met het mobiliseren van allerlei belangengroepen, zoals de Milieugroep Bolsward, Platform Bolsward, Transport & Logistiek Nederland, maar ook politici, te denken aan raadsleden, wethouder Mark de Man van gemeente Súdwest-Fryslân en de politieke partijen.

Daar blijft het niet bij, want ook op Rijkswaterstaat, Provinciale Staten, gedeputeerde Sander de Rouwe en oud-gedeputeerde en lid VNONCW Noord, Sjoerd Galama, richt de Stuurgroep haar pijlen. Betrokken burgers uit Bolsward en omgeving worden door de Stuurgroep benaderd om het initiatief te ondersteunen. Ook oud-Bolswarder Annemarie Jorritsma is enthousiast over dit initiatief.

,,Het spreekt vanzelf dat ook de media door ons op de hoogte worden gehouden van onze plannen en vorderingen”, vertelt Aad Voshol.

De Stuurgroep heeft zelf al een fiks aantal argumenten verzameld waarom een aquaduct in de A7 bij Bolsward noodzakelijk is. Een opsomming: de Kruiswaterbrug remt Bolsward in haar ontwikkeling; veel omwonenden, ook die niet direct aan de A7 wonen, ervaren geluidsoverlast; de werkzaamheden in 2013/2014 hebben bovendien geen vermindering van de geluidsoverlast opgeleverd, daarnaast vormt de brug een obstakel in een weg waar je 130 kilometer per uur mag rijden. ,,Het is de laatste en eerste brug in de A7 vanaf de Afsluitdijk.”

Een aquaduct zou Bolsward een ruimtelijke kwaliteitsverbetering opleveren. Immers: vanaf de Workumertrekvaart en Snekervaart heeft de pleziervaart geen obstakel meer om Bolsward te bereiken. Een brug nodigt toeristen niet uit om naar Bolsward te komen. Men vaart dan liever door. Vooral tijdens de pauzes van de brugwachters en dit is twee keer per dag. Bovendien is er geen oponthoud meer voor ambulances, brandweer en politie. Vanuit Bolsward hebben de bewoners langs de A7 een kwalitatief beter uitzicht richting het zuiden en zuidwesten. ,,Dan praten we nog niet eens over fijnstof vermindering voor de inwoners van de stad en de mogelijkheden die dit biedt voor woningbouw, wonen aan het water”.

Ook zoekt de Stuurgroep contact met Transport en Logistiek Nederland. ,,Zomers wordt de brug bediend tussen 9 uur ‘s morgens en 8 uur ‘s avonds. Wat kost dit transport en logistiek Nederland? ,,De brug is - vooral zomers - een obstakel voor het vrachtverkeer van en naar Noord-Duitsland vanuit het westen en het midden van het land.”

Door de Stuurgroep zijn intussen geluidmetingen gedaan met een DBA meter en daarbij werd geconstateerd dat de metingen royaal boven de vastgestelde normen zoals vastgelegd in de ‘Wet Milieubeheer Geluidsnormen’ kwamen. De gemeente SWF wordt binnenkort gevraagd om zelf metingen te gaan verrichten zodat het officieel vast komt te liggen.

Dat Den Haag een aquaduct in de A6 over de Skarster Rien tussen Lemmer en Joure heeft afgewezen verbaast de Stuurgroep niet. ,,Deze brug ligt in niemansland. In Bolsward is dat wel even anders, want hier ligt de bebouwde kom op enkele tientallen meters van de A7 en de Kruiswaterbrug.”