Provincie Fryslân: 3 miljoen voor stadhuis Bolsward

BOLSWARD - ,,Met deze bijdrage uit het gebiedsbudget maken we het mee mogelijk dat stadhuis Bolsward weer een levendige plek wordt, een huis van de stad, waar Bolswarders én bezoekers graag komen”, verklaart gedeputeerde Sander de Rouwe de financiele bijdrage van de provincie voor de verbouwing tot Historisch Centrum Westergo. Fryslân injecteert 3 miljoen euro in het project. De Rouwe: ,,We behouden een icoon voor de stad, de regio én de provincie.”

Stadhuis Bolsward is een van de belangrijkste monumenten in de provincie. De provincie draagt daarom fors bij aan de verbouw en herbestemming van het stadhuis tot Historisch Centrum Westergo en reserveerde dat bedrag al in 2014. Het totale project bedraagt 8,5 miljoen euro. De verbouwing van het stadhuis wordt op korte termijn gestart, streven is om eind 2019/begin 2020 klaar te zijn met het werk.

Wethouder Stella van Gent van Súdwest-Fryslân is ontzettend blij met de forse financiële bijdrage van de provincie. ,,Het laat zien dat het belang van dit project veel verder reikt dan Bolsward en onze gemeente.” Eerder toonden vier Bolswarder stichtingen - het Sint Anthony Gasthuis, de Hendrick Nannes & Catrijn Epesstichting, het Weeshuis en het Fonds Bolsward-Dronrijp – al hun betrokkenheid door samen € 1,25 miljoen euro te doneren. Ook de Rabobank draagt financieel bij (€ 100.000).

(Lees ook: Bolswarder stichtingen schenken 1.250.000,- voor verbouw stadhuis)

Stadhuis Bolsward werd in de jaren 1613-1617 gebouwd naar plannen van burgemeester/kistenmaker Jacob Gijsberts (vader van de Friese dichter Gysbert Japicx) en uitgevoerd door stadsmetselaar Marten Domenici. Het stadhuis is een Rijksmonument waarvoor na de gemeentelijke herindeling in 2011 een nieuwe bestemming werd gezocht.

Met de realisatie van het Historisch Centrum Westergo wordt de geschiedenis van het gebied weer zichtbaar en voelbaar gemaakt. ,,Samen met de bibliotheek en de Bolswarder musea”, aldus Van Gent. Zo krijgen onder andere de archieven van de gemeente Súdwest-Fryslân en haar rechtsvoorgangers er een plek. Deze archiefbewaarplaats wordt achter het stadhuiscomplex gebouwd, op het Raadhuisplein.

De nieuwe ruimte en het stadhuis worden met elkaar verbonden door een publieksruimte, waarvan een deel de vorm van een atrium krijgt. Hier vindt de bezoeker een moderne leeszaal, digitale presentaties, toeristische informatie en ook gemeentelijke diensten.

In de Nieuwe Waag komt een auditorium, met ruimte voor zo’n honderd mensen. Deze zaal moet ook in de avonduren een ontmoetingsplek worden, bijvoorbeeld door lezingen, themabijeenkomsten, tentoonstellingen, educatieve programma’s en andere culturele activiteiten.

Het oude stadhuis wordt zodanig verbouwd dat er plek komt voor de museale tentoonstellingen en de bibliotheek. Ook is er ruimte voor een horecavoorziening. Deze komt in de Waag onder de raadszaal.