Plan voor zwembad Bolsward positief ontvangen door raadsleden: 'No net restich oan dobberje, mar folop yn borstcrawl foarút'

Het moet raar lopen wil het ingediende plan voor het behoud van het zwembad in Bolsward geen definitieve ‘go’ krijgen. Woensdagavond peilden de leden van de commissie Boarger en Mienskip vast de watertemperatuur, het finale woord is op 29 april aan de gemeenteraad.

Er waren complimenten te over voor de inzet van de werkgroep Zwembad Bolsward, die samen met raadsleden en ambtenaren tot een plan kwam dat zich in eerste instantie richt op behoud van het bad tot en met 2025. ,,Het doel was om een plan te maken waarmee het zwembad weer door kan. Duurzaam, exploitabel en met name gedragen door de Bolswarder gemeenschap”, legde werkgroeplid Sjoerd IJdema nog maar eens uit. ,,Dat laatste is zichtbaar geworden in de bijna duizend vrienden die het zwembad heeft en er is ook een voorzichtige groei in het aantal vrijwilligers.”

IJdema verwacht na een ‘definitieve ja’ dat deze stijging doorzet. ,,We realiseren ons ook dat we er nog niet zijn. Dit is het startpunt om een laatste eindsprint in te zetten”, voegde hij daar nog aan toe. ,,Ondertussen worden ook de plannen voor het gebied rondom het zwembad verder ontwikkeld. Het zwembad is één van de hoekstenen.”

´Fanút de mienskip´

,,In plan fanút de mienskip, sa sjogge wy it graach”, sprak CDA’er Johan Steenbeek. ,,Dit is hjir in prachtich foarbyld fan.”

,,Bolsward is aan zet”, herhaalde Marianne Poelman (PvdA) een veelgebruikte term die vaak werd gebruikt als het weer eens twee voor twaalf was met betrekking tot sluiting van het zwembad. ,,Dat hebben ze ruim waargemaakt. Complimenten aan Bolsward: wat een dynamiek.” Ook had ze lovende woorden voor wethouder Bauke Dam: ,,Hij heeft zich hard gemaakt voor een breed gedragen voorziening.”

‘Het begin van de oplossing van een probleem ligt in eerste instantie bij de probleem-eigenaar’, begon Jikkie Ruiter van het FNP haar betoog filosofisch. ,,Dat die my tinken oan Vitaloo. Boalsert is wekker skodde. Der ûntstie beweging en Boalserters kamen yn aksje. Dat it slagge is, lit ek sjen dat de ynwenners fan Boalsert en omkriten it wichtich fine der yn Boalsert in swimbad is.”

Lange termijn

De vragen die vanuit de commissie aan het adres van wethouder Dam gesteld werden, richtten zich met name op de lange termijn in samenhang met de financiële bijdrage vanuit Súdwest. Jaarlijks moet er gemiddeld 242.000 euro vanuit de krappe gemeentekas naar het zwembad én er moet voor ruim vier ton groot onderhoud gepleegd. Wat gebeurt er na 2025 en heeft deze investering daarom nut, wilden met name Bertus Walsma (GBTL) en Klaas Jan Semplonius (fractie Semplonius) dan ook weten.

Wat laatstgenoemde betreft verdwijnt de einddatum uit de plannen. ,,It is ferstannich om fierder te sjen”, is zijn mening. ,,As wy beslute dat it iepen bliuwt, dan bliuwt it bad iepen. En as der in tiid komt dat it toch ticht moat, dan beslute we dát. Dit is kapitaalferneatigjen.”

Nieuwbouw

Het woord ‘nieuwbouw’ is al een paar keer voorzichtig gevallen in combinatie met het zwembad. Vitaloo bevindt zich middenin het gebied dat het Groene Hart van Bolsward wordt genoemd. Daarover zijn ook recent plannen ingediend, maar deze zijn niet definitief gemaakt.

Wethouder Dam hield wat dat betreft zijn kaarten tegen de borst. ,,Dêr moatte wy fierder nei sjen. Dit foarstel is ek om dêr de tiid foar te nimmen, om te sjen nei de kânsen dy ’t der lizze. Nijbou is in mooglikheid, mar as ik dêr wat oer tasis rin ik op de saken foarút.”

Groot onderhoud

Dam benadrukte wel dat het groot onderhoud niet langer uitgesteld kan worden. Het lekkende dak is aan vervanging toe en er moet een nieuwe chloor-installatie komen. ,,As de hammer hjir fallen is, moatte we eins fuort oan de slach.”

Die hamer kan op 29 april vallen, als het punt op de agenda van de raadsvergadering staat. Als de raad instemt, blijft de gemeente Súdwest-Fryslân de komende jaren de exploitant van het zwembad. Stichting Ons Zwembad springt bij met vrijwilligersinzet en vanuit de Bolswarder mienskip wordt een jaarlijkse bijdrage van 35.000 euro verwacht. ,,No net restich oan dobberje, mar folop yn borstcrawl foarút”, zo vatte Dam de situatie treffend samen.