Pieter Bakker en Marijke Westerhof duiken in de geschiedenis van Schraard

Pieter Bakker en Marijke Westerhof stelden het boek 'Uit de geschiedenis van Schraard' samen. Het ruim vierhonderd pagina's tellende verzamelwerk verscheen vorige week.

Voor deze dorpsgeschiedenis zijn artikelen en verhalen verzameld van vooral gelegenheidsschrijvers die vertellen over gebeurtenissen die zij zelf of hun ouders nog hebben meegemaakt. De bijdragen worden afgewisseld met artikelen van enkele meer professionele auteurs. Zo is een breed beeld ontstaan van het dorpsleven in vooral de twintigste eeuw, maar ook gebeurtenissen uit de oudere geschiedenis komen aan bod.

De bundel is in de eerste plaats bedoeld als documentatie. Het personenregister vermeldt ongeveer veertienhonderd namen van bekende en onbekende mensen, die met hun vaak eenvoudige bestaan een grotere of kleinere rol hebben gespeeld in het maatschappelijke leven van Schraard.

‘Niemand in het dorp werd buitengesloten. Het was een weldadige mentaliteit met name gedragen door de oudere generatie. Bij hen leefde nog sterk het bewustzijn dat, om het een beetje leefbaar te houden, op een klein dorp geen voortwoekerende onenigheid mocht bestaan. Iedereen kende elkaar en was in grote lijnen op de hoogte van ieders wel en wee. Dat is langzaam aan het veranderen, zoals het leven op alle dorpen verandert. Nu zijn er zelfs enkele dorpsgenoten die elkaar op straat niet herkennen. In welke richting de omgang zich in de veranderende sociaal-economische omgeving zal ontwikkelen, ligt in de toekomst verborgen. Het gevoel een keerpunt in de geschiedenis mee te maken is er in elk geval wel. Een mooi moment om de verhalen en de feiten over Schraard die verspreid en alleen met moeite te vinden zijn in een boek te verzamelen. In deze uitgave is echter geen volledigheid nagestreefd. Een compleet overzicht zou een onbereikbaar ideaal zijn. Wel is geprobeerd een zo breed mogelijk beeld van het leven en de veranderingen in een kleine plattelandsgemeenschap te geven. In veel verslagen zal dit dorp prototypisch zijn voor alle dorpen, terwijl in andere juist de nadruk ligt op de eigenheid en de eigen omstandigheden.’

Uit de geschiedenis van Schraard - samengesteld door Pieter Bakker en Marijke Westerhof. 408 blz. ISBN 978-90-79151-25-7. 25,- euro. Het boek is te bestellen bij de Stichting Kunst en Wetenschap te Schraard. E-mail mail@kunstenwetenschap.nl. Telefoon 0517-531583.